ماده ۱۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

حق‌التولیه متولی و یا سازمان (در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرفی) همچنین حق‌النظاره ناظر به میزان مقرر در وقف‌نامه است و در صورتی که وقف‌نامه موجود نباشد و یا میزان حق‌التولیه و حق‌النظاره در آن تعیین نشده باشد حق‌التولیه به مقدار اجرت المثل از عایدات خالص خواهد بود.

بعدی ❭