ماده 10 آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری

احراز صلاحیت میانجیگر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی‌کننده می‌باشد. میانجیگرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند:
الف - وثاقت
ب - تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگری در مورد اتباع ایرانی
پ - فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری
ت - حداقل (25) سال تمام شمسی.