ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
الف ـ نگهداری جنینهای اهدایی از سوی اهداکنندگان مسلمان و غیرمسلمان به طور جداگانه و رعایت تناسب دینی و مذهبی زوجهای متقاضی با جنین اهدایی در زمان انتقال.
ب ـ دریافت و نگهداری رای قطعی مرجع قضایی از متقاضی.
پ ـ صدور گواهی و معرفینامه لازم مبنی بر تایید سلامت جسمی و روانی برای متقاضیان دریافت جنین طبق مقررات قانون و این آیین نامه.
ت ـ دریافت ، نگهداری و انتقال جنینهای اهدایی در شرایط کاملاً محرمانه.
تبصره ـ اطلاعات مربوط به جنینهای اهدایی، جزو اطلاعات به کلی سری طبقه بندی می شوند.

بعدی ❭