تاریخ پرداخت برات به وعده ار رویت

موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رویت وعده دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراضنامه نکول معین‌می‌شود.

رجوع کنید به ماده ۲۴۳ قانون تجارت