جعل مهر یا منگنه یا علامت شرکت‌های غیر دولتی

هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با‌علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی