صدمه بدنی ساده ناشی از تخلفات رانندگی

هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت‌مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.

رجوع کنید به ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی