ماده ۴ قانون تجارت

معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

بعدی ❭