نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۴۵۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۵

تاریخ: ۵/۷/۹۲
نظریه شماره: ۱۴۵۵/۹۲/۷
شماره پرونده: ۸۴۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
مجازات جماع با میت چیست؟ درفرض که زانی واجد شرایط احصان وبا زوجه متوفی خود نکرده است.
نظریه مشورتی:
مطابق صراحت ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جماع با میت زنا محسوبمی شود مگرجماع زوج با زوجه متوفای خود که موجب تعزیر است، بنابراین در فرض سوال زنای مردی که احصان او ثابت شده و با میته ای که زوجه او نیست زنای محصنه بوده و مشمول مقررات ماده ۲۲۵ قانون فوق الذکر می باشد.