مراکز استخراج رمزدارایی مجازند برق مورد نیاز خود را با یک و یا ترکیبی از شیوه های زیر تأمین نمایند:

۱- احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و یا خرید برق از نیروگاههای تجدیدپذیر جدیدالاحداث که از زمان ابلاغ این آیین‌نامه، مطابق مقررات مصوب وزارت نیرو به بهره برداری خواهند رسید.

۲- سرمایه گذاری در طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی و یا استفاده از گواهی صرفه جویی انرژی تخصیص یافته در چهارچوب دستورالعمل بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست که توسط وزارت نیرو به تصویب می‌رسد.

۳- سرمایه گذاری در احداث و بهره برداری از نیروگاه حرارتی تولید برق با تامین سوخت از محل گاز همراه (فلر).

۴- برای خرید برق از شبکه سراسری با دریافت انشعاب برق به جز در زمان محدودیت شبکه برق و سوخت، بهای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی برابر با قیمت متوسط ریالی صادراتی برق براساس نرخ تسعیر سامانه نیما با کسر تخفیفات زیر تعیین می‌گردد:
الف - تخفیف ولتاژ اتصال به شبکه برق در جهت گسترش مراکز استخراج بزرگ مقیاس براساس دستورالعمل وزارت نیرو و حداکثر به میزان بیست درصد (۲۰ ٪) قیمت متوسط ریالی صادراتی برق.
ب - تخفیف مربوط به انجام تعهد ارزی براساس این آیین‌نامه حداکثر به میزان ده درصد (۱۰ ٪).
تبصره ۱- تخفیفات فوق بر روی قبوض صادره برق پس از اعلام تأیید برگشت ارز توسط بانک مرکزی به وزارت نیرو اعمال می‌گردد.
تبصره ۲- قیمت متوسط ریالی برق صادراتی براساس نرخ تسعیر سامانه نیما به صورت سه ماهه توسط وزارت نیرو اعلام می‌گردد.

۵ - احداث نیروگاه حرارتی خارج از شبکه سراسری که تعرفه سوخت آن به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
تعرفه انرژی = (تعرفه گاز/تعرفه سوخت مایع)
الف- تعرفه گاز: نرخی که پس از اعمال عوارض گازرسانی و مالیات برارزش افزوده، معادل نرخ متوسط ریالی ماهانه صادراتی گاز با لحاظ نرخ تسعیر سامانه نیما باشد.
ب - تعرفه سوخت مایع: نرخی که پس از اعمال عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، معادل نرخ متوسط ماهانه تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس با لحاظ نرخ تسعیر سامانه نیما باشد.
پ- نرخ های مذکور در ابتدای هر ماه بر اساس قیمتهای متوسط ماه قبل به روزرسانی و اعلام می‌شود.
ت- معادل حجم گاز یا سوخت مایع مورد استفاده واحد استخراج رمزدارایی که رفع تعهد ارزی متناظر با آن در سامانه بانک مرکزی تأیید شود، گاز یا سوخت مایع با شصت و پنج درصد (۶۵ ٪) نرخ تعیین شده در این بند به آن واحد استخراج رمزدارایی اختصاص می یابد که قابل انتقال به سایر واحدهای استخراج رمزدارایی میباشد.

تبصره ۱- نرخ فروش، مدت قرارداد برای سرمایه گذاری در شیرین سازی گاز همراه (فلر) و همچنین هزینهها و شرایط عبور (ترانزیت) و تحویل گاز شیرین از طریق شبکه سراسری برای استفاده در صنعت استخراج رمزدارایی، بدون تبعیض با سایر مصارف مشابه می‌باشد.

تبصره ۲- بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت صمت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، زیرساخت‌های عرضه رمزدارایی توسط مراکز استخراج و دستورالعمل شرایط تعهد ارزی و دریافت و بهره مندی از تعرفههای حمایتی را تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره ۳- مقدار تعهد ارزی سالانه مراکز استخراج رمزدارایی برای استفاده از تخفیف مذکور، بر مبنای متغیرهای تغییرات سالانه توان پردازشی در جهان، متوسط سالانه فناوری پردازشی جهانی (متوسط توان مورد نیاز به ازای هر واحد پردازش) و میانگین سالانه نرخ رمزدارایی مربوط و فروش ریالی در قالب بسترهای معاملاتی مجاز داخلی به صورت سالانه توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صمت تهیه و به بانک مرکزی اعلام می‌گردد.