تشخیص کسبه جزء

کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می‌شوند.

رجوع کنید به ‌ماده ۱۹ قانون تجارت