تکلیف رئیس هیات مدیره به دعوت و اداره هیات مدیره و مجامع عمومی شرکت سهامی

رئیس هیات مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیات مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیات‌مدیره مکلف به دعوت آنها می‌باشد دعوت نماید.

رجوع کنید به ماده ۱۲۰ قانون تجارت