ماده ۱۹ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در زندان باشد، دادگاه صالح، عندالاقتضاء نسبت به اعطای مهلت به محکوم‌علیه جهت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم‌له، اقدام می‌نماید .

بعدی ❭