ماده ۳۸ قانون نظارت بر رفتار قضات

اجرای احکام قطعی دادگاههای عالی برعهده دادسرا است.

بعدی ❭