معاملات تاجر ورشکسته پس از تصدیق تا لغو قراداد ارفاقی

معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل‌نمی‌شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.

رجوع کنید به ماده ۵۰۰ قانون تجارت