اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

بعدی ❭