ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

صندوق مکلف است نام بیمه شدگان را با ذکر درآمد ماخذ محاسبه حق بیمه آنها در دفتری به نام دفتر ثبت حمایت درج کند.

بعدی ❭