وکیل حق دارد به داده های شخصی موکل خود در حدود اختیاراتشدسترسی داشته باشد و در صورت دسترسی، وظیفه دارد که از آن داده ها در برابر انتشار عمومی و دسترسی دیگران حفاظت کند.