مدت خدمت آزمایش داوطلبان ورود به استخدام رسمی توسط وزارتخانه یا موسسه استخدام‌کننده تعیین می‌ شود ولی در هیچ مورد از‌شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)- حقوق دوره آزمایشی برابر مقررات این قانون تعیین و پرداخت میگردد و در صورتی که مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شود مدت‌خدمت آزمایشی جزو سابقه خدمت وی محسوب میشود.
‌تبصره ۲ - فوق‌ العاده و هزینه‌ های مستخدم آزمایشی مطابق فوق‌ العاده‌ ها و هزینه‌ های مستخدم رسمی تعیین و پرداخت خواهد شد.