نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۶۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

شماره پرونده ۱۵۸۰ ـ ۶۲ ـ ۹۲
سوال
احتراماً شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تاخیر در تادیه در حق بانک محکوم گردیده و در دادنامه صادره و اجرائیه محکوم­ علیه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم شده است. در حین اجرای حکم تقاضای تقسیط نموده و به لحاظ عدم تمکن مالی حکم به تقسیط آن صادر شده است. حال، بانک مدعی است می­ بایست خسارت تاخیر در تادیه تا اجرای کامل حکم پرداخت شود دستور فرمائید خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ صدور حکم اعسار بوده و یا بعد از صدور حکم اعسار نیز خسارت تاخیر به آن تعلق خواهد گرفت یا خیر.
نظریه شماره۲۰۶۸/۹۲/۷ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امـور مدنی مـصّوب ۱۳۷۹، در صـورت اثبات اعسار مدیـون (محکوم‌علیه) و تقسیط محکومٌ ­به ،‌چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود، لذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه از وی جایز نیست.