ماده ۷۱۸ قانون مدنی

هر گاه مضمون‌له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری میشوند.

بعدی ❭