بیمار مشمول این آئین‌نامه شخصی است که طبق تعریف فوریتهای پزشکی (‌اورژانس) احتیاج به کمک فوری دارد.