مسئولیت تضامنی شرکاء، هیات نظار و مدیران مقصر موجب بطلانِ شرکت مختلط سهامی و مرور زمان آن

هر گاه شرکت بر حسب ماده قبل محکوم به بطلان شود مطابق ماده ۱۰۱ رفتار خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۱۷۸ قانون تجارت