شرکت سهامی و محدودیت افزایش سرمایه تا تادیه سرمایه قبلی

مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماً تادیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.

رجوع کنید به ماده ۱۶۵ قانون تجارت