ماده ۷۴ قانون مدنی

در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌ علیهم واقع شود میتواند منتفع گردد.

بعدی ❭