تکمیلی بودن مقررات مربوط به مهلت مطالبه و اخذ قبولی برات

مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات‌دهنده و ظهرنویسها قرارداد دیگری مقرر گردد.

رجوع کنید به ماده ۲۷۸ قانون تجارت