ورود تاجر ورشکسته در دعاوی مربوط به خود به عنوان ثالث

محکمه هر وقت صلاح بداند می‌تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.

رجوع کنید به ماده ۴۲۰ قانون تجارت