زمان تشکیل شرکت تضامنی

شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

رجوع کنید به ماده ۱۱۸ قانون تجارت