ورشکستگی و مرجع شکایت از عضو ناظر

مرجع شکایت محکمه است که عضو ناظر را معین کرده.

رجوع کنید به ماده ۴۳۱ قانون تجارت