Davoudabadi.ir

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

مصوب ۱۳۸۲/۰۴/۲۹

اشتراک گذاری

ماده 1

به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال ‌جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی ‌زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (‌هر یک به تنهایی یا هر دو) به‌اثبات رسیده اقدام نمایند.

ماده 2

تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و‌تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر‌ میکند:

‌الف - زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه‌دار شدن نداشته باشند و زوجه ‌استعداد دریافت جنین را داشته باشد.

ب - زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.

ج - هیچ یک از زوجین محجور نباشند.

‌د - هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماریهای صعب‌العلاج نباشند.

‌هـ - هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.

‌و - زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.

ماده 3

وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده ازلحاظ ‌نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.

ماده 4

بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تایید صلاحیت‌ زوجین قابل تجدیدنظر میباشد.

ماده 5

آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات‌وزیران‌ خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیرماه‌یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۵/۸ به ‌تأیید شورای نگهبان رسیده است. رییس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

{