Davoudabadi.ir

قانون دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری

مصوب ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

اشتراک گذاری

ماده واحده

قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن، دائمی می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

{