آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۲۳
☰ فهرست
فصل اول - تعاریف [ ماده ۱ ]
فصل دوم - شناسایی ارباب رجوع [ ماده ۲ تا ماده ۱۷ ]
فصل چهارم - گزارشهای الزامی [ ماده ۲۵ تا ماده ۲۷ ]
فصل ششم - نگهداری سوابق و اطلاعات [ ماده ۳۳ تا ماده ۳۴ ]
فصل هفتم - آموزش [ ماده ۳۵ تا ماده ۳۶ ]
فصل هشتم - سایر موارد [ ماده ۳۷ تا ماده ۴۹ ]