داودآبادی

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۱۳

جستجو در این قانون
فهرست [ متن کامل ]
شماره فصل‌ها
ماده ۱ تا ماده ۵ باب اول - تجار و معاملات تجارتی
---- باب دوم - دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
ماده ۶ تا ماده ۱۵ فصل اول - دفاتر تجارتی
ماده ۱۶ تا ‌ماده ۱۹ فصل دوم - دفتر ثبت تجارتی
---- باب سوم - شرکت‌های تجارتی
ماده ۲۰ فصل اول - در اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد راجع به آن‌ها
---- لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴
---- مبحث اول - شرکت‌های سهامی
ماده ۱ تا ماده ۲۳ بخش ۱ - تعریف و تشکیل شرکت سهامی
ماده ۲۴ تا ماده ۴۲ بخش ۲ - سهام
ماده ۴۳ تا ماده ۵۰ بخش ۳ - تبدیل سهام
ماده ۵۱ تا ماده ۷۱ بخش ۴ - اوراق قرضه
ماده ۷۲ تا ماده ۱۰۶ بخش ۵ - مجامع عمومی
ماده ۱۰۷ تا ماده ۱۴۳ بخش ۶ - هیأت مدیره
ماده ۱۴۴ تا ماده ۱۵۶ بخش ۷ - بازرسان
ماده ۱۵۷ تا ماده ۱۹۸ بخش ۸ - تغییرات در سرمایه شرکت
ماده ۱۹۹ تا ماده ۲۳۱ بخش ۹ - انحلال و تصفیه
ماده ۲۳۲ تا ماده ۲۴۲ بخش ۱۰ - حساب‌های شرکت
ماده ۲۴۳ تا ماده ۲۶۹ بخش ۱۱ - مقررات جزایی
ماده ۲۷۰ تا ماده ۳۰۰ بخش ۱۲ - مقررات مختلف مربوط به شرکت‌های سهامی
ماده ۹۴ تا ماده ۱۱۵ مبحث دوم - شرکت با مسئولیت محدود
ماده ۱۱۶ تا ماده ۱۴۰ مبحث سوم - شرکت تضامنی
‌ماده ۱۴۱ تا ماده ۱۶۱ مبحث چهارم - شرکت مختلط غیرسهامی
ماده ۱۶۲ تا ماده ۱۸۲ مبحث پنجم - شرکت مختلط سهامی
ماده ۱۸۳ تا ماده ۱۸۹ مبحث ششم - شرکت نسبی
ماده ۱۹۰ تا ماده ۱۹۴ مبحث هفتم - شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف
ماده ۱۹۵ تا ماده ۲۰۱ فصل دوم - در مقررات راجعه به ثبت شرکت‌ها و نشر شرکتنامه
ماده ۲۰۲ تا ماده ۲۱۸ فصل سوم - در تصفیه امور شرکت‌ها
ماده ۲۱۹ تا ماده ۲۲۲ فصل چهارم - مقررات مختلفه
---- باب چهارم - برات - فته‌طلب - چک
---- فصل اول - برات
ماده ۲۲۳ تا ماده ۲۲۷ مبحث اول - صورت برات
ماده ۲۲۸ تا ماده ۲۳۸ مبحث دوم - در قبول و نکول
ماده ۲۳۹ تا ماده ۲۴۰ مبحث سوم - در قبولی شخص ثالث
ماده ۲۴۱ تا ماده ۲۴۴ مبحث چهارم - در وعده برات
ماده ۲۴۵ تا ماده ۲۴۸ مبحث پنجم - ظهرنویسی
ماده ۲۴۹ تا ماده ۲۵۱ مبحث ششم - مسئولیت
ماده ۲۵۲ تا ماده ۲۶۹ مبحث هفتم - در پرداخت
ماده ۲۷۰ تا ماده ۲۷۳ مبحث هشتم - تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث
ماده ۲۷۴ تا ماده ۲۹۲ مبحث نهم - حقوق و وظایف دارنده برات
ماده ۲۹۳ تا ماده ۲۹۷ مبحث دهم - در اعتراض (پروتست)
ماده ۲۹۸ تا ماده ۳۰۴ مبحث یازدهم - برات رجوعی
ماده ۳۰۵ تا ماده ۳۰۶ مبحث دوازدهم - قوانین خارجی
ماده ۳۰۷ تا ماده ۳۰۹ فصل دوم - در فته‌طلب
ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۱۷ فصل سوم - چک
ماده ۳۱۸ تا ماده ۳۱۹ فصل چهارم - در مرور زمان
ماده ۳۲۰ تا ماده ۳۳۴ باب پنجم - اسناد در وجه حامل
---- باب ششم - دلالی
ماده ۳۳۵ تا ماده ۳۴۷ فصل اول - کلیات
‌ماده ۳۴۸ تا ماده ۳۵۵ فصل دوم - اجرت دلال و مخارج
ماده ۳۵۶ فصل سوم - دفتر
‌ماده ۳۵۷ تا ماده ۳۷۶ باب هفتم - حق‌العمل‌کاری (کمیسیون)
ماده ۳۷۷ تا ماده ۳۹۴ باب هشتم - قرارداد حمل و نقل
ماده ۳۹۵ تا ماده ۴۰۱ باب نهم - قائم‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی
ماده ۴۰۲ تا ماده ۴۱۱ باب دهم - ضمانت
---- باب یازدهم - در ورشکستگی
‌ماده ۴۱۲ فصل اول - در کلیات
ماده ۴۱۳ تا ماده ۴۲۶ فصل دوم - در اعلان ورشکستگی و اثرات آن
ماده ۴۲۷ تا ماده ۴۳۲ فصل سوم - در تعیین عضو ناظر
ماده ۴۳۳ تا ماده ۴۳۹ فصل چهارم - در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته
ماده ۴۴۰ تا ماده ۴۴۲ فصل پنجم - در مدیر تصفیه
---- فصل ششم - در وظایف مدیر تصفیه
ماده ۴۴۳ تا ماده ۴۵۰ مبحث اول - در کلیات
ماده ۴۵۱ تا ماده ۴۵۵ مبحث دوم - در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی
ماده ۴۵۶ تا ماده ۴۶۰ مبحث سوم - در فروش اموال و وصول مطالبات
ماده ۴۶۱ مبحث چهارم - در اقدامات تأمینیه
ماده ۴۶۲ تا ماده ۴۷۵ مبحث پنجم - در تشخیص مطالبات طلبکارها
---- فصل هفتم - در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته
ماده ۴۷۶ تا ماده ۴۷۸ مبحث اول - در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آن‌ها
---- مبحث دوم - در قرارداد ارفاقی
ماده ۴۷۹ تا ماده ۴۸۸ فقره اول - در ترتیب قرارداد ارفاقی
ماده ۴۸۹ تا ماده ۴۹۱ فقره دوم - در اثرات قرارداد ارفاقی
ماده ۴۹۲ تا ماده ۵۰۳ فقره سوم - در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
ماده ۵۰۴ تا ماده ۵۱۳ مبحث سوم - در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی
---- فصل هشتم - در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آن‌ها
ماده ۵۱۴ تا ماده ۵۱۷ مبحث اول - در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند
ماده ۵۱۸ تا ماده ۵۲۱ مبحث دوم - در طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حق تقدم دارند
ماده ۵۲۲ تا ماده ۵۲۷ فصل نهم - در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول
ماده ۵۲۸ تا ماده ۵۳۵ فصل دهم - در دعوی استرداد
‌ماده ۵۳۶ تا ماده ۵۴۰ فصل یازدهم - در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی
---- باب دوازدهم - در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
ماده ۵۴۱ تا ماده ۵۴۸ فصل اول - در ورشکستگی به تقصیر
ماده ۵۴۹ تا ماده ۵۵۰ فصل دوم - در ورشکستگی به تقلب
ماده ۵۵۱ تا ماده ۵۵۸ فصل سوم - در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب م...
ماده ۵۵۹ تا ماده ۵۶۰ فصل چهارم - در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب
ماده ۵۶۱ تا ماده ۵۷۵ باب سیزدهم - در اعاده اعتبار
ماده ۵۷۶ تا ماده ۵۸۲ باب چهاردهم - اسم تجارتی
---- باب پانزدهم - شخصیت حقوقی
ماده ۵۸۳ تا ماده ۵۸۷ فصل اول - اشخاص حقوقی
ماده ۵۸۸ تا ماده ۵۹۱ فصل دوم - حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی
ماده ۵۹۲ تا ماده ۶۰۰ باب شانزدهم - مقررات نهایی