قانون تجارت

مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۱۳
☰ فهرست
فصل اول - دفاتر تجارتی [ ماده ۶ تا ماده ۱۵ ]
فصل دوم - دفتر ثبت تجارتی [ ماده ۱۶ تا ‌ماده ۱۹ ]
بخش ۱ - تعریف و تشکیل شرکت سهامی [ ماده ۱ تا ماده ۲۳ ]
بخش ۲ - سهام [ ماده ۲۴ تا ماده ۴۲ ]
بخش ۳ - تبدیل سهام [ ماده ۴۳ تا ماده ۵۰ ]
بخش ۴ - اوراق قرضه [ ماده ۵۱ تا ماده ۷۱ ]
بخش ۵ - مجامع عمومی [ ماده ۷۲ تا ماده ۱۰۶ ]
بخش ۶ - هیأت مدیره [ ماده ۱۰۷ تا ماده ۱۴۳ ]
بخش ۷ - بازرسان [ ماده ۱۴۴ تا ماده ۱۵۶ ]
بخش ۸ - تغییرات در سرمایه شرکت [ ماده ۱۵۷ تا ماده ۱۹۸ ]
بخش ۹ - انحلال و تصفیه [ ماده ۱۹۹ تا ماده ۲۳۱ ]
بخش ۱۰ - حساب‌های شرکت [ ماده ۲۳۲ تا ماده ۲۴۲ ]
بخش ۱۱ - مقررات جزایی [ ماده ۲۴۳ تا ماده ۲۶۹ ]
مبحث دوم - شرکت با مسئولیت محدود [ ماده ۹۴ تا ماده ۱۱۵ ]
مبحث سوم - شرکت تضامنی [ ماده ۱۱۶ تا ماده ۱۴۰ ]
مبحث چهارم - شرکت مختلط غیرسهامی [ ‌ماده ۱۴۱ تا ماده ۱۶۱ ]
مبحث پنجم - شرکت مختلط سهامی [ ماده ۱۶۲ تا ماده ۱۸۲ ]
مبحث ششم - شرکت نسبی [ ماده ۱۸۳ تا ماده ۱۸۹ ]
فصل سوم - در تصفیه امور شرکت‌ها [ ماده ۲۰۲ تا ماده ۲۱۸ ]
فصل چهارم - مقررات مختلفه [ ماده ۲۱۹ تا ماده ۲۲۲ ]
مبحث اول - صورت برات [ ماده ۲۲۳ تا ماده ۲۲۷ ]
مبحث دوم - در قبول و نکول [ ماده ۲۲۸ تا ماده ۲۳۸ ]
مبحث سوم - در قبولی شخص ثالث [ ماده ۲۳۹ تا ماده ۲۴۰ ]
مبحث چهارم - در وعده برات [ ماده ۲۴۱ تا ماده ۲۴۴ ]
مبحث پنجم - ظهرنویسی [ ماده ۲۴۵ تا ماده ۲۴۸ ]
مبحث ششم - مسئولیت [ ماده ۲۴۹ تا ماده ۲۵۱ ]
مبحث هفتم - در پرداخت [ ماده ۲۵۲ تا ماده ۲۶۹ ]
مبحث نهم - حقوق و وظایف دارنده برات [ ماده ۲۷۴ تا ماده ۲۹۲ ]
مبحث دهم - در اعتراض (پروتست) [ ماده ۲۹۳ تا ماده ۲۹۷ ]
مبحث یازدهم - برات رجوعی [ ماده ۲۹۸ تا ماده ۳۰۴ ]
مبحث دوازدهم - قوانین خارجی [ ماده ۳۰۵ تا ماده ۳۰۶ ]
فصل دوم - در فته‌طلب [ ماده ۳۰۷ تا ماده ۳۰۹ ]
فصل سوم - چک [ ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۱۷ ]
فصل چهارم - در مرور زمان [ ماده ۳۱۸ تا ماده ۳۱۹ ]
باب پنجم - اسناد در وجه حامل [ ماده ۳۲۰ تا ماده ۳۳۴ ]
فصل اول - کلیات [ ماده ۳۳۵ تا ماده ۳۴۷ ]
فصل دوم - اجرت دلال و مخارج [ ‌ماده ۳۴۸ تا ماده ۳۵۵ ]
فصل سوم - دفتر [ ماده ۳۵۶ ]
باب هفتم - حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) [ ‌ماده ۳۵۷ تا ماده ۳۷۶ ]
باب هشتم - قرارداد حمل و نقل [ ماده ۳۷۷ تا ماده ۳۹۴ ]
باب دهم - ضمانت [ ماده ۴۰۲ تا ماده ۴۱۱ ]
فصل اول - در کلیات [ ‌ماده ۴۱۲ ]
فصل سوم - در تعیین عضو ناظر [ ماده ۴۲۷ تا ماده ۴۳۲ ]
فصل پنجم - در مدیر تصفیه [ ماده ۴۴۰ تا ماده ۴۴۲ ]
مبحث اول - در کلیات [ ماده ۴۴۳ تا ماده ۴۵۰ ]
فقره اول - در ترتیب قرارداد ارفاقی [ ماده ۴۷۹ تا ماده ۴۸۸ ]
فقره دوم - در اثرات قرارداد ارفاقی [ ماده ۴۸۹ تا ماده ۴۹۱ ]
فصل دهم - در دعوی استرداد [ ماده ۵۲۸ تا ماده ۵۳۵ ]
فصل اول - در ورشکستگی به تقصیر [ ماده ۵۴۱ تا ماده ۵۴۸ ]
فصل دوم - در ورشکستگی به تقلب [ ماده ۵۴۹ تا ماده ۵۵۰ ]
باب سیزدهم - در اعاده اعتبار [ ماده ۵۶۱ تا ماده ۵۷۵ ]
باب چهاردهم - اسم تجارتی [ ماده ۵۷۶ تا ماده ۵۸۲ ]
فصل اول - اشخاص حقوقی [ ماده ۵۸۳ تا ماده ۵۸۷ ]
باب شانزدهم - مقررات نهایی [ ماده ۵۹۲ تا ماده ۶۰۰ ]