آیین دادرسی کار

مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۱۷
☰ فهرست
فصل اول - اصول کلی [ ماده ۱ تا ماده ۸ ]
فصل دوم - صلاحیت [ ماده ۹ تا ماده ۲۱ ]
فصل سوم - وکالت [ ماده ۲۲ تا ماده ۲۷ ]
فصل چهارم - دادخواست [ ماده ۲۸ تا ماده ۳۳ ]
فصل پنجم - ابلاغ [ ماده ۳۴ تا ماده ۵۴ ]
فصل ششم - جلسه رسیدگی [ ماده ۵۵ تا ماده ۷۲ ]
فصل هفتم - ایرادهای رسیدگی [ ماده ۷۳ تا ماده ۸۰ ]
فصل هشتم - ادله اثبات دعوا [ ماده ۸۱ تا ماده ۹۹ ]
فصل نهم - رأی [ ماده ۱۰۰ تا ماده ۱۰۶ ]
فصل دهم - تجدیدنظرخواهی [ ماده ۱۰۷ تا ماده ۱۱۱ ]
فصل یازدهم - سایر مقررات [ ماده ۱۱۲ تا ماده ۱۱۶ ]