داودآبادی

آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۱۷

جستجو در این قانون
فهرست [ متن کامل ]
شماره فصل‌ها
ماده ۱ تا ماده ۸ فصل اول - اصول کلی
ماده ۹ تا ماده ۲۱ فصل دوم - صلاحیت
ماده ۲۲ تا ماده ۲۷ فصل سوم - وکالت
ماده ۲۸ تا ماده ۳۳ فصل چهارم - دادخواست
ماده ۳۴ تا ماده ۵۴ فصل پنجم - ابلاغ
ماده ۵۵ تا ماده ۷۲ فصل ششم - جلسه رسیدگی
ماده ۷۳ تا ماده ۸۰ فصل هفتم - ایرادهای رسیدگی
ماده ۸۱ تا ماده ۹۹ فصل هشتم - ادله اثبات دعوا
ماده ۱۰۰ تا ماده ۱۰۶ فصل نهم - رأی
ماده ۱۰۷ تا ماده ۱۱۱ فصل دهم - تجدیدنظرخواهی
ماده ۱۱۲ تا ماده ۱۱۶ فصل یازدهم - سایر مقررات