قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
☰ فهرست
بخش نخست - کلیات [ ماده ۱ تا ماده ۷ ]
بخش سوم - حقوق و تعهدات صندوق [ ماده ۲۱ تا ماده ۳۰ ]
بخش چهارم - پرداخت خسارت [ ماده ۳۱ تا ماده ۴۰ ]
بخش ششم - مقررات کیفری [ ماده ۵۹ تا ماده ۶۳ ]
بخش هفتم - مقررات نهائی [ ماده ۶۴ تا ماده ۶۶ ]