آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
☰ فهرست
بند اول - ترکیب و ساختار [ ماده ۲ تا ماده ۶ ]
بند اول - ساختار هیأت عمومی [ ماده ۱۷ تا ماده ۲۰ ]