داودآبادی

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۵

جستجو در این قانون
فهرست [ متن کامل ]
شماره فصل‌ها
ماده ۱ تا ماده ۹ بخش اول - تشکیلات
---- بخش دوم - آیین‌ دادرسی
ماده ۱۰ تا ماده ۱۵ فصل اول - صلاحیت
---- فصل دوم - ترتیب رسیدگی
---- مبحث اول - رسیدگی در شعب بدوی
ماده ۱۶ تا ماده ۳۳ اول - دادخواست
ماده ۳۴ تا ماده ۴۰ دوم - دستور موقت
ماده ۴۱ تا ماده ۶۴ سوم - رسیدگی و صدور رای
ماده ۶۵ تا ماده ۷۹ مبحث دوم - رسیدگی در شعب تجدیدنظر
ماده ۸۰ تا ماده ۹۷ مبحث سوم - رسیدگی در هیات عمومی
ماده ۹۸ تا ماده ۱۰۶ بخش سوم - اعاده دادرسی
ماده ۱۰۷ تا ماده ۱۱۹ بخش چهارم - اجرای احکام
ماده ۱۲۰ تا ماده ۱۲۴ بخش پنجم - سایر مقررات