قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
☰ فهرست
بخش اول - تشکیلات [ ماده ۱ تا ماده ۹ ]
فصل اول - صلاحیت [ ماده ۱۰ تا ماده ۱۵ ]
اول - دادخواست [ ماده ۱۶ تا ماده ۳۳ ]
دوم - دستور موقت [ ماده ۳۴ تا ماده ۴۰ ]
سوم - رسیدگی و صدور رای [ ماده ۴۱ تا ماده ۶۴ ]
مبحث دوم - رسیدگی در شعب تجدیدنظر [ ماده ۶۵ تا ماده ۷۹ ]
مبحث سوم - رسیدگی در هیات عمومی [ ماده ۸۰ تا ماده ۹۷ ]
بخش سوم - اعاده دادرسی [ ماده ۹۸ تا ماده ۱۰۶ ]
بخش چهارم - اجرای احکام [ ماده ۱۰۷ تا ماده ۱۱۹ ]
بخش پنجم - سایر مقررات [ ماده ۱۲۰ تا ماده ۱۲۴ ]