داودآبادی

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴

جستجو در این قانون
فهرست [ متن کامل ]
شماره فصل‌ها
---- بخش اول - کلیات
ماده ۱ تا ماده ۷ فصل اول - تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
ماده ۸ تا ماده ۲۱ فصل دوم - دعوای عمومی و دعوای خصوصی
---- بخش دوم - کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
ماده ۲۲ تا ماده ۲۷ فصل اول - دادسرا و حدود صلاحیت آن
ماده ۲۸ تا ماده ۶۳ فصل دوم - ضابطان دادگستری و تکالیف آن
ماده ۶۴ تا ماده ۸۸ فصل سوم - وظایف و اختیارات دادستان
---- فصل چهارم - وظایف و اختیارات بازپرس
ماده ۸۹ تا ماده ۱۱۵ مبحث اول - اختیارات بازپرس و حدود آن
ماده ۱۱۶ تا ماده ۱۲۲ مبحث دوم - صلاحیت بازپرس
ماده ۱۲۳ تا ماده ۱۶۷ فصل پنجم - معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی
---- فصل ششم - احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان
ماده ۱۶۸ تا ماده ۲۰۳ مبحث اول - احضار، جلب و تحقیق از متهم
ماده ۲۰۴ تا ماده ۲۱۶ مبحث دوم - احضار و تحقیق از شهود و مطلعان
ماده ۲۱۷ تا ماده ۲۶۱ فصل هفتم - قرارهای تأمین و نظارت قضائی
ماده ۲۶۲ تا ماده ۲۸۴ فصل هشتم - اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات
ماده ۲۸۵ تا ماده ۲۸۷ فصل نهم - تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان
ماده ۲۸۸ تا ماده۲۹۳ فصل دهم - وظایف و اختیارات دادستان کل کشور
---- بخش سوم - دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای
ماده ۲۹۴ تا ماده ۳۱۷ فصل اول - تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری
ماده ۳۱۸ تا ماده ۳۳۴ فصل دوم - رسیدگی به ادله اثبات
---- فصل سوم - رسیدگی در دادگاههای کیفری
ماده ۳۳۵ تا ماده ۳۵۷ مبحث اول - کیفیت شروع به رسیدگی
ماده ۳۵۸ تا ماده ۳۷۳ مبحث دوم - ترتیب رسیدگی
ماده ۳۷۴ تا ماده ۳۸۱ مبحث سوم - صدور رای
---- فصل چهارم - رسیدگی در دادگاه کیفری یک
ماده ۳۸۲ تا ماده ۳۹۴ مبحث اول - مقدمات رسیدگی
ماده ۳۹۵ تا ماده ۴۰۲ مبحث دوم - ترتیب رسیدگی
ماده ۴۰۳ تا ماده ۴۰۵ مبحث سوم - صدور رای
ماده ۴۰۶ تا ماده ۴۰۷ فصل پنجم - رای غیابی و واخواهی
---- فصل ششم - رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان
ماده ۴۰۸ تا ماده ۴۱۱ مبحث اول - تشکیلات
ماده ۴۱۲ تا ماده ۴۱۷ مبحث دوم - ترتیب رسیدگی
ماده ۴۱۸ تا ماده ۴۲۰ فصل هفتم - احاله
ماده ۴۲۱ تا ماده ‌۴۲۵ فصل هشتم - رد دادرس
---- بخش چهارم - اعتراض به آراء
ماده ۴۲۶ تا ماده ۴۴۷ فصل اول - کلیات
ماده ۴۴۸ تا ماده ۴۶۱ فصل دوم - کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان
ماده ۴۶۲ تا ماده ۴۷۳ فصل سوم - کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور
ماده ۴۷۴ تا ماده ۴۸۳ فصل چهارم - اعاده دادرسی
---- بخش پنجم - اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی
ماده ۴۸۴ تا ماده ۵۱۲ فصل اول - کلیات
ماده ۵۱۳ تا ماده ۵۲۸ فصل دوم - اجرای مجازات حبس
ماده ۵۲۹ تا ماده ۵۴۰ فصل سوم - اجرای محکومیت های مالی
ماده ۵۴۱ تا ماده ۵۵۰ فصل چهارم - اجرای سایر احکام کیفری
ماده ۵۵۱ تا ماده ۵۵۸ فصل پنجم - اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام...
ماده ۵۵۹ تا ماده ۵۶۵ بخش ششم - هزینه دادرسی
ماده ۵۶۶ تا ماده ۵۷۰ بخش هفتم - سایر مقررات
---- بخش هشتم - آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح
ماده ۵۷۱ تا ماده ۵۷۷ فصل اول - کلیات
ماده ۵۷۸ تا ماده ۵۹۶ فصل دوم - تشکیلات دادسرا و دادگاههای نظامی
ماده ۵۹۷ تا ماده ۶۰۱ فصل سوم - صلاحیت
---- فصل چهارم - کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
ماده ۶۰۲ تا ماده ۶۱۳ مبحث اول - ضابطان نظامی و تکالیف آنان
ماده ۶۱۴ مبحث دوم - کارشناسی
ماده ۶۱۵ تا ماده ۶۱۷ مبحث سوم - احضار
ماده ۶۱۸ تا ماده ۶۱۹ مبحث چهارم - قرار بازداشت موقت
ماده ۶۲۰ تا ماده ۶۲۴ مبحث پنجم - مرور زمان
ماده ۶۲۵ تا ماده ۶۲۶ فصل پنجم - وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی
ماده ۶۲۷ تا ماده ۶۳۳ فصل ششم - ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی
ماده ۶۳۴ تا ماده ۶۳۸ فصل هفتم - تجدیدنظر و اعاده دادرسی
ماده ۶۳۹ تا ماده ۶۴۲ فصل هشتم - اجرای احکام
ماده ۶۴۳ تا ماده ۶۴۸ فصل نهم - زندان‌ها و بازداشتگاه‌های نظامی
ماده ۶۴۹ تا ماده ۶۶۳ بخش نهم - دادرسی الکترونیکی
ماده ۶۶۴ تا ماده ۶۸۷ بخش دهم - آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای
ماده ۶۸۸ تا ماده ۶۹۶ بخش یازدهم - آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی
ماده ۶۹۷ تا ماده ۶۹۹ بخش دوازدهم - سایر مقررات