قانون آیین دادرسی کیفری

مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴
☰ فهرست
فصل اول - دادسرا و حدود صلاحیت آن [ ماده ۲۲ تا ماده ۲۷ ]
مبحث دوم - صلاحیت بازپرس [ ماده ۱۱۶ تا ماده ۱۲۲ ]
مبحث اول - احضار، جلب و تحقیق از متهم [ ماده ۱۶۸ تا ماده ۲۰۳ ]
فصل دوم - رسیدگی به ادله اثبات [ ماده ۳۱۸ تا ماده ۳۳۴ ]
مبحث اول - کیفیت شروع به رسیدگی [ ماده ۳۳۵ تا ماده ۳۵۷ ]
مبحث دوم - ترتیب رسیدگی [ ماده ۳۵۸ تا ماده ۳۷۳ ]
مبحث سوم - صدور رای [ ماده ۳۷۴ تا ماده ۳۸۱ ]
مبحث اول - مقدمات رسیدگی [ ماده ۳۸۲ تا ماده ۳۹۴ ]
مبحث دوم - ترتیب رسیدگی [ ماده ۳۹۵ تا ماده ۴۰۲ ]
مبحث سوم - صدور رای [ ماده ۴۰۳ تا ماده ۴۰۵ ]
فصل پنجم - رای غیابی و واخواهی [ ماده ۴۰۶ تا ماده ۴۰۷ ]
مبحث اول - تشکیلات [ ماده ۴۰۸ تا ماده ۴۱۱ ]
مبحث دوم - ترتیب رسیدگی [ ماده ۴۱۲ تا ماده ۴۱۷ ]
فصل هفتم - احاله [ ماده ۴۱۸ تا ماده ۴۲۰ ]
فصل هشتم - رد دادرس [ ماده ۴۲۱ تا ماده ‌۴۲۵ ]
فصل اول - کلیات [ ماده ۴۲۶ تا ماده ۴۴۷ ]
فصل چهارم - اعاده دادرسی [ ماده ۴۷۴ تا ماده ۴۸۳ ]
فصل اول - کلیات [ ماده ۴۸۴ تا ماده ۵۱۲ ]
فصل دوم - اجرای مجازات حبس [ ماده ۵۱۳ تا ماده ۵۲۸ ]
فصل سوم - اجرای محکومیت های مالی [ ماده ۵۲۹ تا ماده ۵۴۰ ]
فصل چهارم - اجرای سایر احکام کیفری [ ماده ۵۴۱ تا ماده ۵۵۰ ]
بخش ششم - هزینه دادرسی [ ماده ۵۵۹ تا ماده ۵۶۵ ]
بخش هفتم - سایر مقررات [ ماده ۵۶۶ تا ماده ۵۷۰ ]
فصل اول - کلیات [ ماده ۵۷۱ تا ماده ۵۷۷ ]
فصل سوم - صلاحیت [ ماده ۵۹۷ تا ماده ۶۰۱ ]
مبحث دوم - کارشناسی [ ماده ۶۱۴ ]
مبحث سوم - احضار [ ماده ۶۱۵ تا ماده ۶۱۷ ]
مبحث چهارم - قرار بازداشت موقت [ ماده ۶۱۸ تا ماده ۶۱۹ ]
مبحث پنجم - مرور زمان [ ماده ۶۲۰ تا ماده ۶۲۴ ]
فصل هفتم - تجدیدنظر و اعاده دادرسی [ ماده ۶۳۴ تا ماده ۶۳۸ ]
فصل هشتم - اجرای احکام [ ماده ۶۳۹ تا ماده ۶۴۲ ]
بخش نهم - دادرسی الکترونیکی [ ماده ۶۴۹ تا ماده ۶۶۳ ]
بخش دوازدهم - سایر مقررات [ ماده ۶۹۷ تا ماده ۶۹۹ ]