داودآبادی

آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۰۴/۱۱

جستجو در این قانون
فهرست [ متن کامل ]
شماره فصل‌ها
ماده ۱ فصل اول - تعاریف
ماده ۲ تا ماده ۳۲ فصل دوم - اکتشاف
ماده ۳۴ تا ماده ۶۵ فصل سوم - بهره‌­برداری
ماده ۶۶ تا ماده ۸۷ فصل چهارم - مزایده
ماده ۸۸ تا ماده ۹۵ فصل پنجم - کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی
ماده ۹۶ تا ماده ۹۹ فصل ششم - شورا
ماده ۱۰۰ تا ماده ۱۰۷ فصل هفتم - نظارت و بازرسی
ماده ۱۰۸ تا ماده ۱۲۲ فصل هشتم - تطبیق و مقررات عمومی