آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

مصوب ۱۳۹۲/۰۴/۱۱
☰ فهرست
فصل اول - تعاریف [ ماده ۱ ]
فصل دوم - اکتشاف [ ماده ۲ تا ماده ۳۲ ]
فصل سوم - بهره‌­برداری [ ماده ۳۴ تا ماده ۶۵ ]
فصل چهارم - مزایده [ ماده ۶۶ تا ماده ۸۷ ]
فصل ششم - شورا [ ماده ۹۶ تا ماده ۹۹ ]
فصل هفتم - نظارت و بازرسی [ ماده ۱۰۰ تا ماده ۱۰۷ ]
فصل هشتم - تطبیق و مقررات عمومی [ ماده ۱۰۸ تا ماده ۱۲۲ ]