داودآبادی

قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۲۷

جستجو در این قانون
فهرست [ متن کامل ]
شماره فصل‌ها
ماده ۱ تا ماده۴ فصل اول - تعاریف و کلیات
ماده ۵ تا ماده ۸ فصل دوم - اکتشاف
ماده ۹ تا ماده ۱۷ فصل سوم - بهره‌ برداری
ماده ۱۸ تا ماده ۳۷ فصل چهارم - مقررات عمومی