قانون معادن

مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۲۷
☰ فهرست
فصل اول - تعاریف و کلیات [ ماده ۱ تا ماده۴ ]
فصل دوم - اکتشاف [ ماده ۵ تا ماده ۸ ]
فصل سوم - بهره‌ برداری [ ماده ۹ تا ماده ۱۷ ]
فصل چهارم - مقررات عمومی [ ماده ۱۸ تا ماده ۳۷ ]