قانون توزیع عادلانه آب

مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶
☰ فهرست
فصل دوم - آب‌های زیرزمینی [ ماده ۳ تا ماده ۱۷ ]
صدور پروانه مصرف معقول [ ماده ۲۱ تا ماده ۳۲ ]
وصول آب‌ بهاء، عوارض و دیون [ ماده ۳۳ تا ماده ۳۴ ]
جبران خسارت [ ماده ۴۳ تا ماده ۴۴ ]
تخلفات و جرائم [ ماده ۴۵ ]
مقررات مختلفه [ ماده ۴۶ تا ماده ۵۲ ]