قانون شهرداری

مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱
☰ فهرست
فصل اول - در تأسیس شهرداری [ ماده ۱ تا ماده ۳ ]
الف - انتخابات هیئت رئیسه [ ‌ماده ۳۳ تا ‌ماده ۳۵ ]
فصل چهارم - در وظایف انجمن [ ماده ۴۵ تا ماده ۴۹ ]
الف - شهردار [ ‌ماده ۵۰ تا ماده ۵۳ ]
ب - معاون شهرداری [ ‌ماده ۵۴ ]
فصل ششم - در وظایف شهرداری [ ماده ۵۵ تا ماده ۵۷ ]
الف - مقررات استخدامی [ ماده ۵۸ تا ماده ۶۴ ]
ب - مقررات مالی [ ماده ۶۵ تا ماده ۸۵ ]
فصل هشتم - در مقررات جزائی [ ماده ۸۶ تا ماده ۹۲ ]
فصل نهم - خاتمه [ ماده ۹۳ تا ماده ۱۱۹ ]