داودآبادی

قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱

جستجو در این قانون
فهرست [ متن کامل ]
شماره فصل‌ها
ماده ۱ تا ماده ۳ فصل اول - در تاسیس شهرداری
---- فصل دوم - انتخابات انجمن شهر
ماده ۴ تا ‌ماده ۷ الف - تقسیم‌بندی شهر به حوزه‌های انتخابیه و تعداد اعضاء انجمن
ماده ۸ تا ماده ۱۳ ب - شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن
ماده ۱۴ تا ماده ۲۲ ج - در تعیین داوطلبان و تشکیل انجمن نظارت
ماده ۲۳ تا ماده ۳۲ د - کیفیت اخذ آراء و تشخیص منتخبین
---- فصل سوم - در تشکیل انجمن شهر
‌ماده ۳۳ تا ‌ماده ۳۵ الف - انتخابات هیئت رئیسه
ماده ۳۶ تا ماده ۴۴ ب - رسمیت جلسات انجمن شهر و طرز تشکیل آن
ماده ۴۵ تا ماده ۴۹ فصل چهارم - در وظایف انجمن
---- فصل پنجم - در انتخاب شهردار و معاون شهرداری
‌ماده ۵۰ تا ماده ۵۳ الف - شهردار
‌ماده ۵۴ ب - معاون شهرداری
ماده ۵۵ تا ماده ۵۷ فصل ششم - در وظایف شهرداری
---- فصل هفتم - مقررات استخدامی و مالی
ماده ۵۸ تا ماده ۶۴ الف - مقررات استخدامی
ماده ۶۵ تا ماده ۸۵ ب - مقررات مالی
ماده ۸۶ تا ماده ۹۲ فصل هشتم - در مقررات جزائی
ماده ۹۳ تا ماده ۱۱۹ فصل نهم - خاتمه