قانون آیین دادرسی مدنی

مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱
☰ فهرست
کلیات [ ماده ۱ تا ماده ۹ ]
‌باب دوم - وکالت در دعاوی [ ماده ۳۱ تا ماده ۴۷ ]
مبحث اول - تقدیم دادخواست [ ماده ۴۸ تا ماده ۵۰ ]
مبحث دوم - شرایط دادخواست [ ماده ۵۱ تا ماده ۵۲ ]
مبحث سوم - موارد توقیف دادخواست [ ماده ۵۳ تا ماده ۵۶ ]
مبحث چهارم - پیوست‌های دادخواست [ ماده ۵۷ تا ماده ۶۰ ]
فصل دوم - بهای خواسته [ ماده ۶۱ تا ماده ۶۳ ]
مبحث اول - جریان دادخواست [ ماده ۶۴ تا ماده ۶۶ ]
مبحث دوم - ابلاغ [ ماده ۶۷ تا ماده ۸۳ ]
مبحث سوم - ایرادات و موانع رسیدگی [ ماده ۸۴ تا ماده ۹۲ ]
فصل چهارم - جلسه دادرسی [ ماده ۹۳ تا ماده ۱۰۴ ]
۱ - درخواست تأمین [ ماده ۱۰۸ تا ماده ۱۲۰ ]
۲ - اقسام تأمین [ ماده ۱۲۱ تا ماده ۱۲۹ ]
مبحث دوم - ورود شخص ثالث [ ماده ۱۳۰ تا ماده ۱۳۴ ]
مبحث سوم - جلب شخص ثالث [ ماده ۱۳۵ تا ماده ۱۴۰ ]
مبحث چهارم - دعوای متقابل [ ماده ۱۴۱ تا ماده ۱۴۳ ]
مبحث اول - تأمین دلیل [ ماده ۱۴۹ تا ماده ۱۵۵ ]
مبحث دوم - اظهارنامه [ ماده ۱۵۶ تا ماده ۱۵۷ ]
مبحث اول - سازش [ ماده ۱۷۸ تا ماده ۱۸۵ ]
مبحث دوم - درخواست سازش [ ماده ۱۸۶ تا ماده ۱۹۳ ]
مبحث اول - کلیات [ ماده ۱۹۴ تا ماده ۲۰۱ ]
مبحث دوم - اقرار [ ماده ۲۰۲ تا ماده ۲۰۵ ]
الف - مواد عمومی [ ماده ۲۰۶ تا ماده ۲۱۵ ]
ب - انکار و تردید [ ماده ۲۱۶ تا ماده ۲۱۸ ]
ج - ادعای جعلیت [ ماده ۲۱۹ تا ماده ۲۲۲ ]
د - رسیدگی به صحت و اصالت سند [ ماده ۲۲۳ تا ماده ۲۲۸ ]
مبحث چهارم - گواهی [ ماده ۲۲۹ تا ماده ۲۴۷ ]
مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی [ ماده ۲۴۸ تا ماده ۲۵۶ ]
مبحث ششم - رجوع به‌ کارشناس [ ماده ۲۵۷ تا ماده ۲۶۹ ]
مبحث هفتم - سوگند [ ماده ۲۷۰ تا ماده ۲۸۹ ]
مبحث هشتم - نیابت قضایی [ ماده ۲۹۰ تا ماده ۲۹۴ ]
مبحث اول - صدور و انشاء رای [ ماده ۲۹۵ تا ماده ۲۹۹ ]
مبحث دوم - ابلاغ رای [ ماده ۳۰۰ تا ماده ۳۰۲ ]
مبحث سوم - حکم حضوری و غیابی [ ماده ۳۰۳ تا ماده ۳۰۴ ]
مبحث چهارم - واخواهی [ ماده ۳۰۵ تا ماده ۳۰۸ ]
مبحث ششم - دادرسی فوری [ ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۲۵ ]
فصل دوم - آرای قابل تجدیدنظر [ ماده ۳۳۰ تا ماده ۳۳۵ ]
فصل سوم - مهلت تجدیدنظر [ ماده ۳۳۶ تا ماده ۳۳۸ ]
فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسیدگی [ ماده ۳۳۹ تا ماده ۳۴۷ ]
فصل پنجم - جهات تجدیدنظر [ ماده ۳۴۸ تا ماده ۳۶۵ ]
‌مبحث دوم - موارد نقض [ ماده ۳۷۰ تا ماده ۳۷۷ ]
‌مبحث سوم - ترتیب فرجام‌خواهی [ ماده ۳۷۸ تا ماده ۳۸۹ ]
‌مبحث چهارم - ترتیب رسیدگی [ ماده ۳۹۰ تا ماده ۳۹۶ ]
‌مبحث پنجم - مهلت فرجام‌خواهی [ ماده ۳۹۷ تا ماده ۴۰۰ ]
‌مبحث ششم - اقدامات پس از نقض [ ماده ۴۰۱ تا ماده ۴۱۲ ]
مبحث هفتم - فرجام تبعی [ ماده ۴۱۳ تا ماده ۴۱۶ ]
‌فصل دوم - اعتراض شخص ثالث [ ماده ۴۱۷ تا ماده ۴۲۵ ]
مبحث دوم - مهلت درخواست اعاده دادرسی [ ماده ۴۲۷ تا ماده ۴۳۱ ]
فصل اول - تعیین و حساب مواعد [ ماده ۴۴۲ تا ماده ۴۴۹ ]
فصل دوم - دادن مهلت و تجدید موعد [ ماده ۴۵۰ تا ماده ۴۵۳ ]
‌باب هفتم - داوری [ ماده ۴۵۴ تا ماده ۵۰۱ ]
فصل اول - هزینه دادرسی [ ماده ۵۰۲ تا ماده ۵۰۳ ]
فصل دوم - اعسار از هزینه دادرسی [ ماده ۵۰۴ تا ماده ۵۱۴ ]
فصل اول - کلیات [ ماده ۵۱۵ تا ماده ۵۱۸ ]
فصل دوم - خسارات [ ماده ۵۱۹ تا ماده ۵۲۲ ]
فصل سوم - مستثنیات دِ‌ین [ ماده ۵۲۳ تا ‌ماده ۵۲۷ ]
سایر مقررات [ ماده ۵۲۸ تا ‌ماده ۵۲۹ ]