داودآبادی

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱

جستجو در این قانون
فهرست [ متن کامل ]
شماره فصل‌ها
ماده ۱ تا ماده ۹ کلیات
---- ‌باب اول - در صلاحیت دادگاه‌ها
ماده ۱۰ تا ماده ۲۵ فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها
ماده ۲۶ تا ماده ۳۰ ‌فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
ماده ۳۱ تا ماده ۴۷ ‌باب دوم - وکالت در دعاوی
---- باب سوم - دادرسی نخستین
---- فصل اول - دادخواست
ماده ۴۸ تا ماده ۵۰ مبحث اول - تقدیم دادخواست
ماده ۵۱ تا ماده ۵۲ مبحث دوم - شرایط دادخواست
ماده ۵۳ تا ماده ۵۶ مبحث سوم - موارد توقیف دادخواست
ماده ۵۷ تا ماده ۶۰ مبحث چهارم - پیوست‌های دادخواست
ماده ۶۱ تا ماده ۶۳ فصل دوم - بهای خواسته
---- فصل سوم - جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
ماده ۶۴ تا ماده ۶۶ مبحث اول - جریان دادخواست
ماده ۶۷ تا ماده ۸۳ مبحث دوم - ابلاغ
ماده ۸۴ تا ماده ۹۲ مبحث سوم - ایرادات و موانع رسیدگی
ماده ۹۳ تا ماده ۱۰۴ فصل چهارم - جلسه دادرسی
ماده ۱۰۵ تا ماده ۱۰۷ فصل پنجم - توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
---- فصل ششم - امور اتفاقی
---- مبحث اول - تأمین خواسته
ماده ۱۰۸ تا ماده ۱۲۰ ۱ - درخواست تأمین
ماده ۱۲۱ تا ماده ۱۲۹ ۲ - اقسام تأمین
ماده ۱۳۰ تا ماده ۱۳۴ مبحث دوم - ورود شخص ثالث
ماده ۱۳۵ تا ماده ۱۴۰ مبحث سوم - جلب شخص ثالث
ماده ۱۴۱ تا ماده ۱۴۳ مبحث چهارم - دعوای متقابل
ماده ۱۴۴ تا ماده ۱۴۸ مبحث پنجم - اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی
---- فصل هفتم - تأمین دلیل و اظهارنامه
ماده ۱۴۹ تا ماده ۱۵۵ مبحث اول - تأمین دلیل
ماده ۱۵۶ تا ماده ۱۵۷ مبحث دوم - اظهارنامه
ماده ۱۵۸ تا ماده ۱۷۷ فصل هشتم - دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
---- فصل نهم - سازش و درخواست آن
ماده ۱۷۸ تا ماده ۱۸۵ مبحث اول - سازش
ماده ۱۸۶ تا ماده ۱۹۳ مبحث دوم - درخواست سازش
---- فصل دهم - رسیدگی به دلایل
ماده ۱۹۴ تا ماده ۲۰۱ مبحث اول - کلیات
ماده ۲۰۲ تا ماده ۲۰۵ مبحث دوم - اقرار
---- مبحث سوم - اسناد
ماده ۲۰۶ تا ماده ۲۱۵ الف - مواد عمومی
ماده ۲۱۶ تا ماده ۲۱۸ ب - انکار و تردید
ماده ۲۱۹ تا ماده ۲۲۲ ج - ادعای جعلیت
ماده ۲۲۳ تا ماده ۲۲۸ د - رسیدگی به صحت و اصالت سند
ماده ۲۲۹ تا ماده ۲۴۷ مبحث چهارم - گواهی
ماده ۲۴۸ تا ماده ۲۵۶ مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی
ماده ۲۵۷ تا ماده ۲۶۹ مبحث ششم - رجوع به‌ کارشناس
ماده ۲۷۰ تا ماده ۲۸۹ مبحث هفتم - سوگند
ماده ۲۹۰ تا ماده ۲۹۴ مبحث هشتم - نیابت قضایی
---- فصل یازدهم - رای
ماده ۲۹۵ تا ماده ۲۹۹ مبحث اول - صدور و انشاء رای
ماده ۳۰۰ تا ماده ۳۰۲ مبحث دوم - ابلاغ رای
ماده ۳۰۳ تا ماده ۳۰۴ مبحث سوم - حکم حضوری و غیابی
ماده ۳۰۵ تا ماده ۳۰۸ مبحث چهارم - واخواهی
ماده ۳۰۹ مبحث پنجم - تصحیح رای
ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۲۵ مبحث ششم - دادرسی فوری
---- ‌باب چهارم - تجدیدنظر
ماده ۳۲۶ تا ماده ۳۲۹ ‌فصل اول - احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر
ماده ۳۳۰ تا ماده ۳۳۵ فصل دوم - آرای قابل تجدیدنظر
ماده ۳۳۶ تا ماده ۳۳۸ فصل سوم - مهلت تجدیدنظر
ماده ۳۳۹ تا ماده ۳۴۷ فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسیدگی
ماده ۳۴۸ تا ماده ۳۶۵ فصل پنجم - جهات تجدیدنظر
---- باب پنجم - فرجام‌خواهی
---- فصل اول - فرجام‌خواهی در امور مدنی
ماده ۳۶۶ تا ماده ۳۶۹ ‌مبحث اول - فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام
ماده ۳۷۰ تا ماده ۳۷۷ ‌مبحث دوم - موارد نقض
ماده ۳۷۸ تا ماده ۳۸۹ ‌مبحث سوم - ترتیب فرجام‌خواهی
ماده ۳۹۰ تا ماده ۳۹۶ ‌مبحث چهارم - ترتیب رسیدگی
ماده ۳۹۷ تا ماده ۴۰۰ ‌مبحث پنجم - مهلت فرجام‌خواهی
ماده ۴۰۱ تا ماده ۴۱۲ ‌مبحث ششم - اقدامات پس از نقض
ماده ۴۱۳ تا ماده ۴۱۶ مبحث هفتم - فرجام تبعی
ماده ۴۱۷ تا ماده ۴۲۵ ‌فصل دوم - اعتراض شخص ثالث
---- ‌فصل سوم - اعاده دادرسی
ماده ۴۲۶ ‌مبحث اول - جهات اعاده دادرسی
ماده ۴۲۷ تا ماده ۴۳۱ مبحث دوم - مهلت درخواست اعاده دادرسی
ماده ۴۳۲ تا ماده ۴۴۱ مبحث سوم - ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
---- باب ششم - مواعد
ماده ۴۴۲ تا ماده ۴۴۹ فصل اول - تعیین و حساب مواعد
ماده ۴۵۰ تا ماده ۴۵۳ فصل دوم - دادن مهلت و تجدید موعد
ماده ۴۵۴ تا ماده ۵۰۱ ‌باب هفتم - داوری
---- باب هشتم - هزینه دادرسی و اعسار
ماده ۵۰۲ تا ماده ۵۰۳ فصل اول - هزینه دادرسی
ماده ۵۰۴ تا ماده ۵۱۴ فصل دوم - اعسار از هزینه دادرسی
---- باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
ماده ۵۱۵ تا ماده ۵۱۸ فصل اول - کلیات
ماده ۵۱۹ تا ماده ۵۲۲ فصل دوم - خسارات
ماده ۵۲۳ تا ‌ماده ۵۲۷ فصل سوم - مستثنیات دِ‌ین
ماده ۵۲۸ تا ‌ماده ۵۲۹ سایر مقررات