داودآبادی

قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷

جستجو در این قانون
فهرست [ متن کامل ]
شماره فصل‌ها
---- باب اول - مقررات عمومی
---- مبحث اول - قلمرو شمول قانون
ماده ۱ فصل اول - قلمرو و شمول قانون
ماده ۲ فصل دوم - تعاریف
ماده ۳ تا ماده ۴ فصل سوم - تفسیر قانون
ماده ۵ فصل چهارم - اعتبار قراردادهای خصوصی
‌ماده ۶ تا ‌ماده ۹ مبحث دوم - در احکام «‌داده پیام» - نوشته، امضای اصل
---- مبحث سوم - «‌داده پیام» مطمئن
‌ماده ۱۰ تا ‌ماده ۱۱ ‌فصل اول - امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن
ماده ۱۲ تا ماده ۱۶ ‌فصل دوم - پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن
---- ‌مبحث چهارم - مبادله «‌داده پیام»
ماده ۱۷ ‌فصل اول - اعتبار قانونی ارجاع در «‌داده پیام»، عقد و اراده طرفین
ماده ۱۸ تا ماده ۲۱ ‌فصل دوم - انتساب «‌داده پیام»
ماده ۲۲ تا ماده ۲۵ ‌فصل سوم - تصدیق دریافت
ماده ۲۶ تا ماده ۳۰ ‌فصل چهارم - زمان و مکان ارسال و دریافت «‌داده پیام»
ماده ۳۱ تا ماده ۳۲ ‌باب دوم - دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی (Certification Service Provider)
---- ‌باب سوم - در قواعد مختلف
---- ‌مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی
ماده ۳۳ تا ماده ۴۹ فصل اول - حمایت از مصرف‌کننده (Consumer Protection)
ماده ۵۰ تا ماده ۵۷ ‌فصل دوم - در قواعد تبلیغ - (Marketing)
ماده ۵۸ تا ماده ۶۱ فصل سوم - حمایت از «‌داده پیام»‌های شخصی (‌حمایت از داده - Data Protection)
---- ‌مبحث دوم - حفاظت از «‌داده پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی
ماده ۶۲ تا ماده ۶۳ ‌فصل اول - حمایت از حقوق مؤلف (Author,s Right/Copyright) در بستر مبادلات ‌الکترون...
ماده ۶۴ تا ماده ۶۵ ‌فصل دوم - حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets)
ماده ۶۶ ‌فصل سوم - حمایت از علائم تجاری (Trade Names)
---- ‌باب چهارم - جرایم و مجازات‌ها
ماده ۶۷ ‌مبحث اول - کلاهبرداری کامپیوتری
ماده ۶۸ ‌مبحث دوم - جعل کامپیوتری
---- ‌مبحث سوم - نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک
ماده ۶۹ تا ماده ۷۰ ‌فصل اول - نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ
ماده ۷۱ تا ماده ۷۳ ‌فصل دوم - نقض حمایت از «‌داده پیام»‌های شخصی، حمایت از داده
---- ‌مبحث چهارم - نقض حفاظت از «‌داده پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی
ماده ۷۴ فصل اول - نقض حق مؤلف
ماده ۷۵ ‌فصل دوم - نقض اسرار تجاری
ماده ۷۶ ‌فصل سوم - نقض علایم تجاری
ماده ۷۷ فصل چهارم - سایر
ماده ۷۸ ‌باب پنجم - جبران خسارت
ماده ۷۹ تا ماده ۸۱ باب ششم - متفرقه