قانون تجارت الکترونیکی

مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷
☰ فهرست
فصل دوم - تعاریف [ ماده ۲ ]
فصل سوم - تفسیر قانون [ ماده ۳ تا ماده ۴ ]
‌فصل دوم - انتساب «‌داده پیام» [ ماده ۱۸ تا ماده ۲۱ ]
‌فصل سوم - تصدیق دریافت [ ماده ۲۲ تا ماده ۲۵ ]
‌فصل دوم - در قواعد تبلیغ - (Marketing) [ ماده ۵۰ تا ماده ۵۷ ]
فصل چهارم - سایر [ ماده ۷۷ ]
باب ششم - متفرقه [ ماده ۷۹ تا ماده ۸۱ ]