داودآبادی

قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ مصوب ۱۳۶۷/۱۰/۱۱

ماده واحده

(اصلاحى ۱۳۸۱/۳/۲۹) - براى صدور گذرنامه جهت رانندگان و کمک رانندگان و میهمانداران ترانزیت علاوه بر مقررات قانون گذرنامه رعایت موارد زیر الزامى است:
۱- (اصلاحى ۱۳۸۱/۳/۲۹) - ارائه معرفى‌نامه کتبى از بنگاه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاى مسافربرى یا باربرى که از طرف وزارت راه‌ و ترابرى فعالیت آنها مجاز شناخته شده است دایر بر اشتغال متقاضى در بنگاه یا مؤسسه و یا شرکت‌هاى مزبور به شغل رانندگى یا کمک رانندگى یا مهماندارى که توسط دفتر اسناد رسمى گواهى امضاء شده باشد.
۲- (اصلاحى ۱۳۸۱/۳/۲۹) - ارائه تعهدنامه مبنى بر عدم اشتغال به شغل دیگرى غیر از رانندگى یا کمک رانندگى یا میهماندارى که توسط دفتر اسناد رسمى گواهى امضاء شده باشد.
۳- ارائه برگ عدم محکومیت مؤثر کیفرى.
۴- ارائه برگ عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى.
تبصره ۱ (اصلاحى ۱۳۸۱/۳/۲۹) - صدور گذرنامه براى رانندگان یا کمک رانندگان یا میهمانداران موضوع این قانون که داراى محکومیت موثر کیفرى هستند ولى از تاریخ پایان محکومیت ایشان ۲ سال گذشته باشد به شرط معیل بودن با رعایت دیگر موارد فوق مجاز مى‌باشد.
تبصره ۲ (اصلاحى ۱۳۸۱/۳/۲۹) - در صورت ثبوت تخلف نسبت به بند ۱ و ۲ این ماده، در دادگاه صالح راننده و کمک راننده و میهماندار متخلف با رعایت شرایط و امکانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر به مدت پنج الى ده سال از مسافرت به خارج به عنوان راننده و کمک راننده و میهماندار ترانزیت محروم مى‌شود.
در صورتى که تخلف، مربوط به صدور معرفى‌نامه خلاف باشد صادرکننده معرفى‌نامه خلاف از طرف شرکت یا مؤسسه یا بنگاه موضوع بند ۱ این ماده، با رعایت شرایط و امکانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید به مجازات تعزیرى محکوم مى‌شود.