قانون گذرنامه

مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰
☰ فهرست
فصل اول - کلیات [ ماده ۱ تا ماده ۶ ]
فصل دوم - انواع گذرنامه [ ماده ۷ تا ماده ۹ ]
‌فصل چهارم - گذرنامه عادی [ ماده ۱۴ تا ماده ۲۰ ]
‌فصل پنجم - همراهان [ ماده ۲۱ تا ماده ۲۳ ]
فصل ششم - اعتبار گذرنامه عادی [ ماده ۲۴ تا ماده ۲۷ ]
‌فصل هشتم - پروانه گذر [ ماده ۲۹ تا ماده ۳۰ ]
‌فصل نهم - برگ گذر بیگانگان [ ماده ۳۱ تا ماده ۳۲ ]
‌فصل یازدهم - مجازاتها [ ماده ۳۴ تا ماده ۴۲ ]