قانون مجازات اسلامی

مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
☰ فهرست
فصل اول - تعاریف [ ماده ۱ تا ماده ۲ ]
فصل اول - مجازاتهای اصلی [ ماده ۱۴ تا ماده ۲۲ ]
فصل دوم - مجازاتهای تکمیلی و تبعی [ ماده ۲۳ تا ماده ۲۶ ]
فصل پنجم - تعویق صدور حکم [ ماده ۴۰ تا ماده ۴۵ ]
فصل ششم - تعلیق اجرای مجازات [ ماده ۴۶ تا ماده ۵۵ ]
فصل هفتم - نظام نیمه آزادی [ ماده ۵۶ تا ماده ۵۷ ]
فصل هشتم - نظام آزادی مشروط [ ماده ۵۸ تا ماده ۶۳ ]
فصل نهم - مجازاتهای جایگزین حبس [ ماده ۶۴ تا ماده ۸۷ ]
مبحث اول - عفو [ ماده ۹۶ تا ماده ۹۸ ]
مبحث سوم - گذشت شاکی [ ماده ۱۰۰ تا ماده ۱۰۴ ]
مبحث چهارم - مرور زمان [ ماده ۱۰۵ تا ماده ۱۱۳ ]
مبحث پنجم - توبه مجرم [ ماده ۱۱۴ تا ماده ۱۱۹ ]
مبحث ششم - اعمال قاعده درأ [ ماده ۱۲۰ تا ماده ۱۲۱ ]
فصل اول - شروع به جرم [ ماده ۱۲۲ تا ماده ۱۲۴ ]
فصل سوم - معاونت در جرم [ ماده ۱۲۶ تا ماده ۱۲۹ ]
فصل پنجم - تعدد جرم [ ماده ۱۳۱ تا ماده ۱۳۵ ]
فصل ششم - تکرار جرم [ ماده ۱۳۶ تا ماده ۱۳۹ ]
فصل اول - شرایط مسئولیت کیفری [ ماده ۱۴۰ تا ماده ۱۴۵ ]
فصل دوم - موانع مسئولیت کیفری [ ماده ۱۴۶ تا ماده ۱۵۹ ]
فصل اول - مواد عمومی [ ماده ۱۶۰ تا ماده ۱۶۳ ]
فصل دوم - اقرار [ ماده ۱۶۴ تا ماده ۱۷۳ ]
فصل سوم - شهادت [ ماده ۱۷۴ تا ماده ۲۰۰ ]
فصل چهارم - سوگند [ ماده ۲۰۱ تا ماده ۲۱۰ ]
فصل پنجم - علم قاضی [ ماده ۲۱۱ تا ماده ۲۱۳ ]
بخش ششم - مسائل متفرقه [ ماده ۲۱۴ تا ماده ۲۱۶ ]
بخش اول - مواد عمومی [ ماده ۲۱۷ تا ماده ۲۲۰ ]
فصل اول - زنا [ ماده ۲۲۱ تا ماده ۲۳۲ ]
فصل دوم - لواط، تفخیذ و مساحقه [ ماده ۲۳۳ تا ماده ۲۴۱ ]
فصل سوم - قوادی [ ماده ۲۴۲ تا ماده ۲۴۴ ]
فصل چهارم - قذف [ ماده ۲۴۵ تا ماده ۲۶۱ ]
فصل پنجم - سب نبی [ ماده ۲۶۲ تا ماده ۲۶۳ ]
فصل ششم - مصرف مسکر [ ماده ۲۶۴ تا ماده ۲۶۶ ]
فصل هفتم - سرقت [ ماده ۲۶۷ تا ماده۲۷۸ ]
فصل هشتم - محاربه [ ماده ۲۷۹ تا ماده ۲۸۵ ]
فصل نهم - بغی و افساد فی‌الارض [ ماده ۲۸۶ تا ماده ۲۸۸ ]
فصل اول - اقسام و تعاریف جنایات [ ماده ۲۸۹ تا ماده ۲۹۵ ]
فصل دوم - تداخل جنایات [ ماده ۲۹۶ تا ماده ۳۰۰ ]
فصل سوم - شرایط عمومی قصاص [ ماده ۳۰۱ تا ماده ۳۱۱ ]
فصل چهارم - راههای اثبات جنایت [ ماده ۳۱۲ تا ماده ۳۴۶ ]
فصل پنجم - صاحب حق قصاص [ ماده ۳۴۷ تا ماده ۳۶۷ ]
فصل ششم - شرکت در جنایت [ ماده ۳۶۸ تا ماده ۳۷۴ ]
فصل هفتم - اکراه در جنایت [ ماده ۳۷۵ تا ماده ۳۸۰ ]
بخش دوم - قصاص نفس [ ماده ۳۸۱ تا ماده ۳۸۵ ]
فصل اول - موجب قصاص عضو [ ماده ۳۸۶ تا ماده ۳۹۲ ]
فصل دوم - شرایط قصاص عضو [ ماده ۳۹۳ تا ماده ۴۱۶ ]
فصل اول - مواد عمومی [ ماده ۴۱۷ تا ماده ۴۳۵ ]
فصل دوم - اجرای قصاص نفس [ ماده ۴۳۶ تا ماده ۴۳۸ ]
فصل سوم - اجرای قصاص عضو [ ماده ۴۳۹ تا ماده ۴۴۷ ]
فصل اول - تعریف دیه و موارد آن [ ماده ۴۴۸ تا ماده ۴۵۱ ]
فصل دوم - ضمان دیه [ ماده ۴۵۲ تا ماده ۴۵۳ ]
فصل سوم - راههای اثبات دیه [ ماده ۴۵۴ تا ماده ۴۶۱ ]
فصل چهارم - مسئول پرداخت دیه [ ماده ۴۶۲ تا ماده ۴۸۷ ]
فصل پنجم - مهلت پرداخت دیه [ ماده ۴۸۸ تا ماده ۴۹۱ ]
فصل ششم - موجبات ضمان [ ماده ۴۹۲ تا ماده ۵۳۷ ]
فصل هفتم - تداخل و تعدد دیات [ ماده ۵۳۸ تا ماده ۵۴۸ ]
فصل اول - دیه نفس [ ماده ۵۴۹ تا ماده ۵۵۷ ]
فصل دوم - قواعد عمومی دیه اعضاء [ ماده ۵۵۸ تا ماده ۵۷۵ ]
مبحث اول - دیه مو [ ماده ۵۷۶ تا ماده ۵۸۶ ]
مبحث دوم - دیه چشم [ ماده ۵۸۷ تا ماده ۵۹۱ ]
مبحث سوم - دیه بینی [ ماده ۵۹۲ تا ماده ۵۹۹ ]
مبحث چهارم - دیه لاله گوش [ ماده ۶۰۰ تا ماده ۶۰۶ ]
مبحث پنجم - دیه لب [ ماده ۶۰۷ تا ماده ۶۱۰ ]
مبحث ششم - دیه زبان [ ماده ۶۱۱ تا ماده ۶۱۵ ]
مبحث هفتم - دیه دندان [ ماده ۶۱۶ تا ماده ۶۲۵ ]
مبحث هشتم - دیه گردن [ ماده ۶۲۶ تا ماده ۶۲۸ ]
مبحث نهم - دیه فک [ ماده ۶۲۹ تا ماده ۶۳۴ ]
مبحث دهم - دیه دست و پا [ ماده ۶۳۵ تا ماده ۶۴۶ ]
مبحث دوازدهم - دیه دنده و ترقوه [ ماده ۶۵۳ تا ماده ۶۵۷ ]
مبحث پانزدهم - دیه پستان [ ماده ۶۶۹ تا ماده ۶۷۰ ]
فصل چهارم - قواعد عمومی دیه منافع [ ماده ۶۷۱ تا ماده ۶۷۴ ]
مبحث اول - دیه عقل [ ماده ۶۷۵ تا ماده ۶۸۱ ]
مبحث دوم - دیه شنوایی [ ماده ۶۸۲ تا ماده ۶۸۸ ]
مبحث سوم - دیه بینایی [ ماده ۶۸۹ تا ماده ۶۹۲ ]
مبحث چهارم - دیه بویایی [ ماده ۶۹۳ تا ماده ۶۹۴ ]
مبحث پنجم - دیه چشایی [ ماده ۶۹۵ تا ماده ۶۹۶ ]
مبحث ششم - دیه صوت و گویایی [ ماده ۶۹۷ تا ماده ۷۰۳ ]
مبحث هفتم - دیه سایر منافع [ ماده ۷۰۴ تا ماده ۷۰۸ ]
فصل ششم - دیه جراحات [ ماده ۷۰۹ تا ماده ۷۱۵ ]
فصل هفتم - دیه جنین [ ماده ۷۱۶ تا ماده ۷۲۱ ]
فصل هشتم - دیه جنایت بر میت [ ماده ۷۲۲ تا ماده ۷۲۸ ]
فصل چهارم - تهیه و ترویج سکه‌ی قلب [ ماده ۵۱۸ تا ماده ۵۲۲ ]
فصل پنجم - جعل و تزویر [ ماده ۵۲۳ تا ماده ۵۴۲ ]
فصل هشتم - غصب عناوین و مشاغل [ ماده ۵۵۵ تا ماده ۵۵۷ ]
فصل پانزدهم - هتک حرمت اشخاص [ ماده ۶۰۸ تا ماده ۶۰۹ ]
فصل هفدهم - جرایم علیه اشخاص و اطفال [ ماده ۶۱۲ تا ماده ۶۳۶ ]
فصل بیست و یکم - سرقت و ربودن مال غیر [ ماده ۶۵۱ تا ماده ۶۶۷ ]
فصل بیست و دوم - تهدید و اکراه [ ماده ۶۶۸ تا ماده ۶۶۹ ]
فصل بیست و سوم - ورشکستگی [ ماده ۶۷۰ تا ماده ۶۷۲ ]
فصل بیست و چهارم - خیانت در امانت [ ماده ۶۷۳ تا ماده ۶۷۴ ]
مبحث سوم - جاسوسی رایانه‎ای [ ماده ۷۳۱ تا ماده ۷۳۳ ]
مبحث یکم - جعل رایانه‎ای [ ماده ۷۳۴ تا ماده ۷۳۵ ]
فصل پنجم - هتک حیثیت و نشر اکاذیب [ ماده ۷۴۴ تا ماده ۷۴۶ ]
فصل ششم - مسئولیت کیفری اشخاص [ ماده ۷۴۷ تا ماده ۷۵۲ ]
فصل هشتم - تشدید مجازات‌ها [ ماده ۷۵۴ تا ماده ۷۵۵ ]
فصل یکم - صلاحیت [ ماده ۷۵۶ تا ماده ۷۵۹ ]
مبحث اول - نگهداری داده‌ها [ ماده ۷۶۰ تا ماده ۷۶۱ ]
بخش سوم - سایر مقررات [ ماده ۷۸۰ تا ماده ۷۸۴ ]