داودآبادی

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱

جستجو در این قانون
فهرست [ متن کامل ]
شماره فصل‌ها
---- کتاب اول - کلیات
---- بخش اول - مواد عمومی
ماده ۱ تا ماده ۲ فصل اول - تعاریف
ماده ۳ تا ماده ۹ فصل دوم - قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان
ماده ۱۰ تا ماده ۱۱ فصل سوم - قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان
ماده ۱۲ تا ماده ۱۳ فصل چهارم - قانونی بودن جرائم، مجازاتها و دادرسی کیفری
---- بخش دوم - مجازاتها
ماده ۱۴ تا ماده ۲۲ فصل اول - مجازاتهای اصلی
ماده ۲۳ تا ماده ۲۶ فصل دوم - مجازاتهای تکمیلی و تبعی
ماده ۲۷ تا ماده ۳۶ فصل سوم - نحوه تعیین و اعمال مجازاتها
ماده ۳۷ تا ماده ۳۹ فصل چهارم - تخفیف مجازات و معافیت از آن
ماده ۴۰ تا ماده ۴۵ فصل پنجم - تعویق صدور حکم
ماده ۴۶ تا ماده ۵۵ فصل ششم - تعلیق اجرای مجازات
ماده ۵۶ تا ماده ۵۷ فصل هفتم - نظام نیمه آزادی
ماده ۵۸ تا ماده ۶۳ فصل هشتم - نظام آزادی مشروط
ماده ۶۴ تا ماده ۸۷ فصل نهم - مجازاتهای جایگزین حبس
ماده ۸۸ تا ماده ۹۵ فصل دهم - مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
---- فصل یازدهم - سقوط مجازات
ماده ۹۶ تا ماده ۹۸ مبحث اول - عفو
ماده ۹۹ مبحث دوم - نسخ قانون
ماده ۱۰۰ تا ماده ۱۰۴ مبحث سوم - گذشت شاکی
ماده ۱۰۵ تا ماده ۱۱۳ مبحث چهارم - مرور زمان
ماده ۱۱۴ تا ماده ۱۱۹ مبحث پنجم - توبه مجرم
ماده ۱۲۰ تا ماده ۱۲۱ مبحث ششم - اعمال قاعده درأ
---- بخش سوم - جرائم
ماده ۱۲۲ تا ماده ۱۲۴ فصل اول - شروع به جرم
ماده ۱۲۵ فصل دوم - شرکت در جرم
ماده ۱۲۶ تا ماده ۱۲۹ فصل سوم - معاونت در جرم
ماده ۱۳۰ فصل چهارم - سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
ماده ۱۳۱ تا ماده ۱۳۵ فصل پنجم - تعدد جرم
ماده ۱۳۶ تا ماده ۱۳۹ فصل ششم - تکرار جرم
---- بخش چهارم - شرایط و موانع مسئولیت کیفری
ماده ۱۴۰ تا ماده ۱۴۵ فصل اول - شرایط مسئولیت کیفری
ماده ۱۴۶ تا ماده ۱۵۹ فصل دوم - موانع مسئولیت کیفری
---- بخش پنجم - ادله اثبات در امور کیفری
ماده ۱۶۰ تا ماده ۱۶۳ فصل اول - مواد عمومی
ماده ۱۶۴ تا ماده ۱۷۳ فصل دوم - اقرار
ماده ۱۷۴ تا ماده ۲۰۰ فصل سوم - شهادت
ماده ۲۰۱ تا ماده ۲۱۰ فصل چهارم - سوگند
ماده ۲۱۱ تا ماده ۲۱۳ فصل پنجم - علم قاضی
ماده ۲۱۴ تا ماده ۲۱۶ بخش ششم - مسائل متفرقه
---- کتاب دوم - حدود
ماده ۲۱۷ تا ماده ۲۲۰ بخش اول - مواد عمومی
---- بخش دوم - جرائم موجب حد
ماده ۲۲۱ تا ماده ۲۳۲ فصل اول - زنا
ماده ۲۳۳ تا ماده ۲۴۱ فصل دوم - لواط، تفخیذ و مساحقه
ماده ۲۴۲ تا ماده ۲۴۴ فصل سوم - قوادی
ماده ۲۴۵ تا ماده ۲۶۱ فصل چهارم - قذف
ماده ۲۶۲ تا ماده ۲۶۳ فصل پنجم - سب نبی
ماده ۲۶۴ تا ماده ۲۶۶ فصل ششم - مصرف مسکر
ماده ۲۶۷ تا ماده۲۷۸ فصل هفتم - سرقت
ماده ۲۷۹ تا ماده ۲۸۵ فصل هشتم - محاربه
ماده ۲۸۶ تا ماده ۲۸۸ فصل نهم - بغی و افساد فی‌الارض
---- کتاب سوم - قصاص
---- بخش اول - مواد عمومی
ماده ۲۸۹ تا ماده ۲۹۵ فصل اول - اقسام و تعاریف جنایات
ماده ۲۹۶ تا ماده ۳۰۰ فصل دوم - تداخل جنایات
ماده ۳۰۱ تا ماده ۳۱۱ فصل سوم - شرایط عمومی قصاص
ماده ۳۱۲ تا ماده ۳۴۶ فصل چهارم - راههای اثبات جنایت
ماده ۳۴۷ تا ماده ۳۶۷ فصل پنجم - صاحب حق قصاص
ماده ۳۶۸ تا ماده ۳۷۴ فصل ششم - شرکت در جنایت
ماده ۳۷۵ تا ماده ۳۸۰ فصل هفتم - اکراه در جنایت
ماده ۳۸۱ تا ماده ۳۸۵ بخش دوم - قصاص نفس
---- بخش سوم - قصاص عضو
ماده ۳۸۶ تا ماده ۳۹۲ فصل اول - موجب قصاص عضو
ماده ۳۹۳ تا ماده ۴۱۶ فصل دوم - شرایط قصاص عضو
---- بخش چهارم - اجرای قصاص
ماده ۴۱۷ تا ماده ۴۳۵ فصل اول - مواد عمومی
ماده ۴۳۶ تا ماده ۴۳۸ فصل دوم - اجرای قصاص نفس
ماده ۴۳۹ تا ماده ۴۴۷ فصل سوم - اجرای قصاص عضو
---- کتاب چهارم - دیات
---- بخش اول - مواد عمومی
ماده ۴۴۸ تا ماده ۴۵۱ فصل اول - تعریف دیه و موارد آن
ماده ۴۵۲ تا ماده ۴۵۳ فصل دوم - ضمان دیه
ماده ۴۵۴ تا ماده ۴۶۱ فصل سوم - راههای اثبات دیه
ماده ۴۶۲ تا ماده ۴۸۷ فصل چهارم - مسئول پرداخت دیه
ماده ۴۸۸ تا ماده ۴۹۱ فصل پنجم - مهلت پرداخت دیه
ماده ۴۹۲ تا ماده ۵۳۷ فصل ششم - موجبات ضمان
ماده ۵۳۸ تا ماده ۵۴۸ فصل هفتم - تداخل و تعدد دیات
---- بخش دوم - مقادیر دیه
ماده ۵۴۹ تا ماده ۵۵۷ فصل اول - دیه نفس
ماده ۵۵۸ تا ماده ۵۷۵ فصل دوم - قواعد عمومی دیه اعضاء
---- فصل سوم - دیه مقدر اعضاء
ماده ۵۷۶ تا ماده ۵۸۶ مبحث اول - دیه مو
ماده ۵۸۷ تا ماده ۵۹۱ مبحث دوم - دیه چشم
ماده ۵۹۲ تا ماده ۵۹۹ مبحث سوم - دیه بینی
ماده ۶۰۰ تا ماده ۶۰۶ مبحث چهارم - دیه لاله گوش
ماده ۶۰۷ تا ماده ۶۱۰ مبحث پنجم - دیه لب
ماده ۶۱۱ تا ماده ۶۱۵ مبحث ششم - دیه زبان
ماده ۶۱۶ تا ماده ۶۲۵ مبحث هفتم - دیه دندان
ماده ۶۲۶ تا ماده ۶۲۸ مبحث هشتم - دیه گردن
ماده ۶۲۹ تا ماده ۶۳۴ مبحث نهم - دیه فک
ماده ۶۳۵ تا ماده ۶۴۶ مبحث دهم - دیه دست و پا
ماده ۶۴۷ تا ماده ۶۵۲ مبحث یازدهم - دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه
ماده ۶۵۳ تا ماده ۶۵۷ مبحث دوازدهم - دیه دنده و ترقوه
ماده ۶۵۸ تا ماده ۶۶۰ مبحث سیزدهم - دیه ازاله بکارت و افضاء
ماده ۶۶۱ تا ماده ۶۶۸ مبحث چهاردهم - دیه اندام تناسلی و بیضه
ماده ۶۶۹ تا ماده ۶۷۰ مبحث پانزدهم - دیه پستان
ماده ۶۷۱ تا ماده ۶۷۴ فصل چهارم - قواعد عمومی دیه منافع
---- فصل پنجم - دیه مقرر منافع
ماده ۶۷۵ تا ماده ۶۸۱ مبحث اول - دیه عقل
ماده ۶۸۲ تا ماده ۶۸۸ مبحث دوم - دیه شنوایی
ماده ۶۸۹ تا ماده ۶۹۲ مبحث سوم - دیه بینایی
ماده ۶۹۳ تا ماده ۶۹۴ مبحث چهارم - دیه بویایی
ماده ۶۹۵ تا ماده ۶۹۶ مبحث پنجم - دیه چشایی
ماده ۶۹۷ تا ماده ۷۰۳ مبحث ششم - دیه صوت و گویایی
ماده ۷۰۴ تا ماده ۷۰۸ مبحث هفتم - دیه سایر منافع
ماده ۷۰۹ تا ماده ۷۱۵ فصل ششم - دیه جراحات
ماده ۷۱۶ تا ماده ۷۲۱ فصل هفتم - دیه جنین
ماده ۷۲۲ تا ماده ۷۲۸ فصل هشتم - دیه جنایت بر میت
---- کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده - مصوب ۱۳۷۵
ماده ۴۹۸ تا ماده ۵۱۲ فصل اول - جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
ماده ۵۱۳ تا ماده ۵۱۵ فصل دوم - اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی
ماده ۵۱۶ تا ماده ۵۱۷ فصل سوم - سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی
ماده ۵۱۸ تا ماده ۵۲۲ فصل چهارم - تهیه و ترویج سکه‌ی قلب
ماده ۵۲۳ تا ماده ۵۴۲ فصل پنجم - جعل و تزویر
ماده ۵۴۳ تا ماده ۵۴۶ فصل ششم - محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت‌ نوشته‌ها از اماکن دولتی
ماده ۵۴۷ تا ماده ۵۵۴ فصل هفتم - فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
ماده ۵۵۵ تا ماده ۵۵۷ فصل هشتم - غصب عناوین و مشاغل
ماده ۵۵۸ تا ماده ۵۶۹ فصل نهم - تخریب اموال تاریخی‌ فرهنگی
ماده ۵۷۰ تا ماده ۵۸۷ فصل دهم - تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی
ماده ۵۸۸ تا ماده ۵۹۶ فصل یازدهم - ارتشا و ربا و کلاهبرداری
ماده ۵۹۷ فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظایف قانونی
ماده ۵۹۸ تا ماده ۶۰۶ فصل سیزدهم - تعدیات مأمورین دولتی‌ نسبت به دولت
ماده ۶۰۷ فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مأمورین دولت
ماده ۶۰۸ تا ماده ۶۰۹ فصل پانزدهم - هتک حرمت اشخاص
ماده ۶۱۰ تا ماده ۶۱۱ فصل شانزدهم - اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
ماده ۶۱۲ تا ماده ۶۳۶ فصل هفدهم - جرایم علیه اشخاص و اطفال
ماده ۶۳۷ تا ماده ۶۴۱ فصل هجدهم - جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
ماده ۶۴۲ تا ماده ۶۴۷ فصل نوزدهم‌ - جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی
ماده ۶۴۸ تا ماده ۶۵۰ فصل بیستم - قسم و شهادت دروغ و افشای سر
ماده ۶۵۱ تا ماده ۶۶۷ فصل بیست و یکم - سرقت و ربودن مال غیر
ماده ۶۶۸ تا ماده ۶۶۹ فصل بیست و دوم - تهدید و اکراه
ماده ۶۷۰ تا ماده ۶۷۲ فصل بیست و سوم - ورشکستگی
ماده ۶۷۳ تا ماده ۶۷۴ فصل بیست و چهارم - خیانت در امانت
ماده ۶۷۵ تا ماده ۶۸۹ فصل بیست و پنجم - احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
ماده ۶۹۰ تا ماده ۶۹۶ فصل بیست و ششم - هتک حرمت منازل و املاک غیر
ماده ۶۹۷ تا ماده ۷۰۰ فصل بیست و هفتم - افترا و توهین و هتک حرمت
ماده ۷۰۱ تا ماده ۷۱۳ فصل بیست و هشتم - تجاهر به استعمال ‌مشروبات ‌الکلی و قماربازی و ولگردی
ماده ۷۱۴ تا ماده ۷۲۸ فصل بیست و نهم - جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
---- فصل سی ام - جرائم رایانه‌ای - مصوب ۱۳۸۸
---- بخش یکم - جرائم و مجازات‌ها
---- فصل یکم - جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی
ماده ۷۲۹ مبحث یکم - دسترسی غیرمجاز
ماده ۷۳۰ مبحث دوم - شنود غیرمجاز
ماده ۷۳۱ تا ماده ۷۳۳ مبحث سوم - جاسوسی رایانه‎ای
---- فصل دوم - جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی
ماده ۷۳۴ تا ماده ۷۳۵ مبحث یکم - جعل رایانه‎ای
ماده ۷۳۶ تا ماده ۷۳۹ مبحث دوم - تخریب و اخلال در داده ها یا سیستمهای رایانه ای و مخابراتی
ماده ۷۴۰ تا ماده ۷۴۱ فصل سوم - سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
ماده ۷۴۲ تا ماده ۷۴۳ فصل چهارم - جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
ماده ۷۴۴ تا ماده ۷۴۶ فصل پنجم - هتک حیثیت و نشر اکاذیب
ماده ۷۴۷ تا ماده ۷۵۲ فصل ششم - مسئولیت کیفری اشخاص
ماده ۷۵۳ فصل هفتم - سایر جرائم
ماده ۷۵۴ تا ماده ۷۵۵ فصل هشتم - تشدید مجازات‌ها
---- بخش دوم - آئین دادرسی
ماده ۷۵۶ تا ماده ۷۵۹ فصل یکم - صلاحیت
---- فصل دوم - جمع آوری ادله الکترونیکی
ماده ۷۶۰ تا ماده ۷۶۱ مبحث اول - نگهداری داده‌ها
ماده ۷۶۲ مبحث دوم - حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده
ماده ۷۶۳ مبحث سوم - ارائه داده‌ها
ماده ۷۶۴ تا ماده ۷۷۵ مبحث چهارم - تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
ماده ۷۷۶ مبحث پنجم - شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای
ماده ۷۷۷ تا ماده ۷۷۹ فصل سوم - استنادپذیری ادله الکترونیکی
ماده ۷۸۰ تا ماده ۷۸۴ بخش سوم - سایر مقررات