قانون اجرای احکام مدنی

مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱
☰ فهرست
مبحث اول - مقدمات اجرا [ ماده ۱ تا ‌ماده ۱۱ ]
مبحث دوم - دادورزها (‌مأمورین اجرا) [ ‌ماده ۱۲ تا ‌ماده ۱۸ ]
مبحث سوم - ترتیب اجرا [ ماده ۱۹ تا ماده ۴۸ ]
مبحث اول - مقررات عمومی ‌ [ ‌ماده ۴۹ تا ‌ماده ۶۰ ]
مبحث دوم - در توقیف اموال منقول [ ‌ماده ۶۱ تا ‌ماده ۶۶ ]
مبحث سوم - صورت‌برداری اموال منقول [ ‌ماده ۶۷ تا ماده ۷۲ ]
مبحث چهارم - ارزیابی اموال منقول [ ‌ماده ۷۳ تا ‌ماده ۷۶ ]
مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده [ ‌ماده ۷۷ تا ‌ماده ۸۶ ]
مبحث هفتم - توقیف حقوق مستخدمین [ ماده ۹۶ تا ماده ۹۸ ]
مبحث هشتم - توقیف اموال غیر منقول [ ماده ۹۹ تا ‌ماده ۱۰۴ ]
مبحث نهم - صورت‌برداری اموال غیر منقول [ ‌ماده ۱۰۵ تا ‌ماده ۱۰۹ ]
مبحث دهم - ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول [ ‌ماده ۱۱۰ تا ‌ماده ۱۱۲ ]
مبحث اول - فروش اموال منقول [ ‌ماده ۱۱۳ تا ‌ماده ۱۳۶ ]
مبحث دوم - فروش اموال غیر منقول [ ماده ۱۳۷ تا ‌ماده ۱۴۵ ]
فصل پنجم - اعتراض شخص ثالث [ ماده ۱۴۶ تا ‌ماده ۱۴۷ ]
فصل ششم - حق تقدم [ ‌ماده ۱۴۸ تا ‌ماده ۱۴۹ ]
فصل هفتم - تأدیه طلب [ ‌ماده ۱۵۰ تا ‌ماده ۱۵۷ ]
فصل هشتم - هزینه‌های اجرائی [ ‌ماده ۱۵۸ تا ‌ماده ۱۶۸ ]