داودآبادی

قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱

جستجو در این قانون
فهرست [ متن کامل ]
شماره فصل‌ها
---- فصل اول - قواعد عمومی
ماده ۱ تا ‌ماده ۱۱ مبحث اول - مقدمات اجرا
‌ماده ۱۲ تا ‌ماده ۱۸ مبحث دوم - دادورزها (‌مأمورین اجرا)
ماده ۱۹ تا ماده ۴۸ مبحث سوم - ترتیب اجرا
---- فصل دوم - توقیف اموال
‌ماده ۴۹ تا ‌ماده ۶۰ مبحث اول - مقررات عمومی ‌
‌ماده ۶۱ تا ‌ماده ۶۶ مبحث دوم - در توقیف اموال منقول
‌ماده ۶۷ تا ماده ۷۲ مبحث سوم - صورت‌برداری اموال منقول
‌ماده ۷۳ تا ‌ماده ۷۶ مبحث چهارم - ارزیابی اموال منقول
‌ماده ۷۷ تا ‌ماده ۸۶ مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده
ماده ۸۷ تا ‌ماده ۹۵ مبحث ششم - توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است
ماده ۹۶ تا ماده ۹۸ مبحث هفتم - توقیف حقوق مستخدمین
ماده ۹۹ تا ‌ماده ۱۰۴ مبحث هشتم - توقیف اموال غیر منقول
‌ماده ۱۰۵ تا ‌ماده ۱۰۹ مبحث نهم - صورت‌برداری اموال غیر منقول
‌ماده ۱۱۰ تا ‌ماده ۱۱۲ مبحث دهم - ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول
---- فصل سوم - فروش اموال توقیف شده
‌ماده ۱۱۳ تا ‌ماده ۱۳۶ مبحث اول - فروش اموال منقول
ماده ۱۳۷ تا ‌ماده ۱۴۵ مبحث دوم - فروش اموال غیر منقول
ماده ۱۴۶ تا ‌ماده ۱۴۷ فصل پنجم - اعتراض شخص ثالث
‌ماده ۱۴۸ تا ‌ماده ۱۴۹ فصل ششم - حق تقدم
‌ماده ۱۵۰ تا ‌ماده ۱۵۷ فصل هفتم - تأدیه طلب
‌ماده ۱۵۸ تا ‌ماده ۱۶۸ فصل هشتم - هزینه‌های اجرائی
‌ماده ۱۶۹ تا ‌ماده ۱۸۰ فصل نهم - احکام و اسناد لازم‌الاجراء کشورهای خارجی