داودآبادی

قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹

جستجو در این قانون
فهرست [ متن کامل ]
شماره فصل‌ها
ماده ۱ تا ماده ۶ فصل اول - تعاریف و اصول کلی
---- فصل دوم - قرارداد کار
ماده ۷ تا ماده ۱۳ مبحث اول - تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
ماده ۱۴ تا ماده ۲۰ مبحث دوم - تعلیق قرارداد کار
ماده ۲۱ تا ماده ۲۸ مبحث سوم - خاتمه قرارداد
ماده ۲۹ تا ماده ۳۳ مبحث چهارم - جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار
---- فصل سوم - شرایط کار
ماده ۳۴ تا ماده ۵۰ مبحث اول - حق‌السعی
ماده ۵۱ تا ماده ۶۱ مبحث دوم - مدت کار
ماده ۶۲ تا ماده ۷۴ مبحث سوم - تعطیلات و مرخصی‌ها
ماده ۷۵ تا ماده ۷۸ مبحث چهارم - شرایط کار زنان
ماده ۷۹ تا ماده ۸۴ مبحث پنجم - شرایط کار نوجوانان
---- فصل چهارم - حفاظت فنی و بهداشت کار
ماده ۸۵ تا ماده ۹۵ مبحث اول - کلیات
ماده ۹۶ تا ماده ۱۰۶ مبحث دوم - بازرسی کار
---- فصل پنجم - آموزش و اشتغال
---- مبحث اول - کارآموز و مراکز کارآموزی
ماده ۱۰۷ تا ماده ۱۱۱ ۱ - مراکز کارآموزی
ماده ۱۱۲ تا ماده ۱۱۸ ۲ - کارآموز و قرارداد کارآموزی
ماده ۱۱۹ مبحث دوم - اشتغال
ماده ۱۲۰ تا ماده ۱۲۹ مبحث سوم - اشتغال اتباع بیگانه
ماده ۱۳۰ تا ماده ۱۳۸ فصل ششم - تشکل‌های کارگری و کارفرمایی
ماده ۱۳۹ تا ماده ۱۴۶ فصل هفتم - مذاکرات و پیمان‌های دسته‌جمعی کار
ماده ۱۴۷ تا ماده ۱۵۶ فصل هشتم - خدمات رفاهی کارگران
ماده ۱۵۷ تا ماده ۱۶۶ فصل نهم - مراحل حل اختلاف
ماده ۱۶۷ تا ماده ۱۷۰ فصل دهم - شورای عالی کار
ماده ۱۷۱ تا ماده ۱۸۶ فصل یازدهم - جرائم و مجازات‌ها
ماده ۱۸۷ تا ماده ۲۰۳ فصل دوازدهم - مقررات متفرقه