قانون کار

مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹
☰ فهرست
فصل اول - تعاریف و اصول کلی [ ماده ۱ تا ماده ۶ ]
مبحث دوم - تعلیق قرارداد کار [ ماده ۱۴ تا ماده ۲۰ ]
مبحث سوم - خاتمه قرارداد [ ماده ۲۱ تا ماده ۲۸ ]
مبحث اول - حق‌السعی [ ماده ۳۴ تا ماده ۵۰ ]
مبحث دوم - مدت کار [ ماده ۵۱ تا ماده ۶۱ ]
مبحث سوم - تعطیلات و مرخصی‌ها [ ماده ۶۲ تا ماده ۷۴ ]
مبحث چهارم - شرایط کار زنان [ ماده ۷۵ تا ماده ۷۸ ]
مبحث پنجم - شرایط کار نوجوانان [ ماده ۷۹ تا ماده ۸۴ ]
مبحث اول - کلیات [ ماده ۸۵ تا ماده ۹۵ ]
مبحث دوم - بازرسی کار [ ماده ۹۶ تا ماده ۱۰۶ ]
۱ - مراکز کارآموزی [ ماده ۱۰۷ تا ماده ۱۱۱ ]
۲ - کارآموز و قرارداد کارآموزی [ ماده ۱۱۲ تا ماده ۱۱۸ ]
مبحث دوم - اشتغال [ ماده ۱۱۹ ]
مبحث سوم - اشتغال اتباع بیگانه [ ماده ۱۲۰ تا ماده ۱۲۹ ]
فصل هشتم - خدمات رفاهی کارگران [ ماده ۱۴۷ تا ماده ۱۵۶ ]
فصل نهم - مراحل حل اختلاف [ ماده ۱۵۷ تا ماده ۱۶۶ ]
فصل دهم - شورای عالی کار [ ماده ۱۶۷ تا ماده ۱۷۰ ]
فصل یازدهم - جرائم و مجازات‌ها [ ماده ۱۷۱ تا ماده ۱۸۶ ]
فصل دوازدهم - مقررات متفرقه [ ماده ۱۸۷ تا ماده ۲۰۳ ]