داودآبادی

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

جستجو در این قانون
فهرست [ متن کامل ]
شماره فصل‌ها
---- فصل اول - دادگاه خانواده
ماده ۱ تا ماده ۶ مبحث اول - کلیات
ماده ۷ مبحث دوم - ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین
ماده ۸ تا ماده ۱۰ مبحث سوم - طلاق توافقی
ماده ۱۱ تا ماده ۱۵ مبحث چهارم - داوری
ماده ۱۶ تا ماده ۱۷ مبحث پنجم - حقوق زوجه
ماده ۱۸ تا ماده ۲۱ مبحث ششم - مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش
ماده ۲۲ تا ماده ۲۴ مبحث هفتم - حضانت و نگهداری اطفال
ماده ۲۵ تا ماده ۲۸ مبحث هشتم - حقوق وظیفه و مستمری
ماده ۲۹ مبحث نهم - مقررات کیفری
---- فصل دوم - مراکز مشاوره خانواده
ماده ۳۰ تا ماده ۳۲ مبحث اول - اهداف و تشکیلات
ماده ۳۳ مبحث دوم - واحد مشاوره خانواده استان‌ها
ماده ۳۴ تا ماده ۴۱ مبحث سوم - شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره
ماده ۴۲ مبحث چهارم - اتیان سوگند
ماده ۴۳ تا ماده ۴۴ مبحث پنجم - نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده
ماده ۴۵ مبحث ششم - چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره
ماده ۴۶ مبحث هفتم - نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای
ماده ۴۷ مبحث هشتم - تخلفات و مجازاتهای انتظامی
ماده ۴۸ تا ماده ۵۶ مبحث نهم - سایر موارد
ماده ۵۷ تا ماده ۶۵ فصل سوم - ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن
ماده ۶۶ تا ماده ۶۹ فصل چهارم - نحوه ملاقات والدین با طفل