داودآبادی

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱

جستجو در این قانون
فهرست [ متن کامل ]
شماره فصل‌ها
ماده ۱ تا ماده ۱۵ فصل اول - دادگاه خانواده
ماده ۱۶ تا ماده ۱۹ فصل دوم - مراکز مشاوره خانوادگی
ماده ۲۰ تا ماده ۲۳ فصل سوم - ازدواج
ماده ۲۴ تا ماده ۳۹ فصل چهارم - طلاق
ماده ۴۰ تا ماده ۴۷ فصل پنجم - حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
ماده ۴۸ فصل ششم - حقوق وظیفه و مستمری
ماده ۴۹ تا ماده ۵۸ فصل هفتم - مقررات کیفری